Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Organisatie


De school is bestuurlijk geheel onafhankelijk. Hiervoor is in het verleden bewust gekozen aangezien het bestuurlijk eenpitten de beste garantie vormt voor het in stand houden van het categoriale gymnasium. Te veel gymnasia zijn na bestuursfusie opgegaan in grote scholengemeenschappen.

Er werd en wordt wel beweerd dat bestuurlijke zelfstandigheid te grote (financiële) risico’s met zich meebrengt. De praktijk is echter anders. Er wordt veel geld op de personele exploitatie bespaard doordat buiten- of bovenschoolse managers op Sorghvliet niet bestaan. En de rekening van de personele en financiële verplichtingen van slechtdraaiende scholen onder hetzelfde bestuur wordt ons niet gepresenteerd.

Het bevoegd gezag van de school is het curatorium van de Vereniging Het ’s Gravenhaags Christelijk Gymnasium. Deze vereniging, waarvan ouders van leerlingen die de grondslag onderschrijven lid kunnen worden, is het bevoegd gezag van de school. Sorghvliet is dus in heel wezenlijke zin een school van de ouders. De dagelijkse gang van zaken op school is in handen van de schoolleiding, bestaande uit een rector en twee conrectoren. Iedere jaarlaag heeft een coördinator, iedere klas een mentor. De keuzebegeleiding is in handen van de decaan. Het personeel wordt vertegenwoordigd door de personeelsraad die ook docenten afvaardigt naar de medezeggenschapsraad.


Curatorium

Het curatorium vormt het bestuur van de Vereniging Het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Van deze vereniging kunnen alle ouders van leerlingen van de school lid worden, mits zij de grondslag onderschrijven. Aanvraagformulieren voor het lidmaatschap van de Vereniging kunt u opvragen bij de administratie van de school. Het lidmaatschap kost minimaal € 10,- per kalenderjaar.

‘De vereniging laat zich in al haar arbeid inspireren door op christelijke traditie gebaseerde normen en waarden.’

Het curatorium heeft geen taken in de dagelijkse gang van zaken op school. Deze taken worden zelfstandig door de schoolleiding verricht. Het curatorium heeft de rol van ‘toezichthouder’, zij het dat dit toezicht zo is georganiseerd dat het curatorium wel het algemene beleid van de school blijft bepalen. De voordelen van kleinschaligheid blijven ook in deze structuur gehandhaafd.

Naast het overleg met de schoolleiding kent het curatorium jaarlijkse bijeenkomsten met de personeelsraad, de oudercommissie en de leerlingenraad van de school. De activiteiten van de leden van het curatorium zijn onbezoldigd.

De samenstelling van het curatorium is als volgt:

  • dr. M.O. van Aken (president-curator)
  • mw. O.Q. Swaak-Goldman, J.D., LL.M (curator-secretaris)
  • mr. R.A.O. Bours  (curator-penningmeester)
  • mw. ir. G.I. Verhagen-Laban
  • mw. mr. drs. W. Wisman
  • ir. E.E. van Rhede van der Kloot rc

Kwaliteitsbeleid

Leerlingen van de zelfstandige gymnasia presteren beter dan vwo'ers op scholengemeenschappen. Niet alleen de examenresultaten zijn beter maar ook de resultaten per leerjaar liggen hoger. De resultaten van Sorghvliet behoren bovendien ieder jaar weer tot de beste van de zelfstandige gymnasia in Nederland.
Wilt u meer weten over kwaliteitsbeleid en doorstroming? U vindt meer informatie in onze schoolgids van 2015-2016 en in het jaarverslag van 2014-2015.


Schoolplan (april 2013)

In 2006 verscheen het eerste schoolplan van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Dit is de tweede, geheel herziene versie van 2013. Dit Schoolplan beschrijft de situatie tijdens de cursus 2012/13 en geeft aan in welke richting de school zich verder wil ontwikkelen. Het beschrijven van deze veranderingsprocessen kan slechts op inzichtelijke wijze plaatsvinden als duidelijk is vanuit welk vertrekpunt de veranderingen plaats gaan vinden. Het spreekt vanzelf dat de beginsituatie van dit document volstrekt arbitrair is. Veel processen lopen, beleidscycli zijn in gang gezet: het Schoolplan begint op alle terreinen in medias res.

Lees verder.