Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Administratie


Doorgeven van absenten

uitsluitend per e-mail op absenten@gymnasium-sorghvliet.nl. Bij ziekte moet absentie élke dag weer worden gemeld.

Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de administratie of de coördinator van zijn jaar. Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.

EEN AFSPRAAK MET EEN (TAND)ARTS MAG NIET PLAATSVINDEN IN EEN TOETSWEEK. RAADPLEEG DE AGENDA VOOR DE DATA VAN DE TOETSWEKEN.


Buitengewoon verlof

In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld huwelijk, jubileum, ernstige ziekte van familieleden, het offerfeest) kan buitengewoon verlof gegeven worden. U kunt dit verlof per e-mail aanvragen bij de afdelingsleider.  


Adreswijzigingen

Wijzigingen in adres, e-mailadres en/of telefoonnummers moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven. De laatste twee kunt u wijzigen via uw inlogcode in Magister. Mutaties in uw adres moet u per e-mail doorgeven aan de administratie


Bankrekeningnummer van de school

NL38 RABO 0123 7690 43  t.n.v. Chr. Gymnasium Sorghvliet

Voor reizen en excursies:
NL54 INGB 0000 0393 03 ten name van Chr. Gymnasium Sorghvliet


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana