Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Begeleiding


Op Sorghvliet is de begeleiding van de leerling één van de speerpunten. Idealiter gaat elke leerling die aangemeld wordt na zes jaar met een diploma van school. Hoe proberen we dit te bereiken?


Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Klik  hier voor een overzicht van de mentoren. En hier voor een overzicht van schoolleiding en decanen.

De mentor is de vertrouwenspersoon van de klas. Hij (of zij) begeleidt de leerlingen gedurende het leerjaar. Een leerling praat met de mentor over cijfers, de sfeer in de klas, moeilijkheden bij het maken van huiswerk enz.

De mentor heeft dikwijls contact met de afdelingsleider. Als een leerling bijvoorbeeld ondersteuning nodig heeft bij het maken van huiswerk, regelt de afdelingsleider dit, natuurlijk in overleg met de ouders.

Behalve een mentor krijgen de leerlingen uit klas 1 en klas 2 per klas ook ondersteuning van twee vijfdeklassers die als hulpmentoren optreden. Het is voor eersteklassers heel vertrouwd als zij op hun nieuwe school al wat ‘grote' leerlingen kennen. De hulpmentoren van klas 1 gaan mee op werkweek. Verder vervullen de hulpmentoren in klas 1 en 2 een rol bij excursies  en zijn te gast op de klassenuitjes.

Wij bieden ondersteuning bij het maken van huiswerk en vooral bij het plannen van het huiswerk. De leerling leert dit in de mentorles, die in klas 1 tot en met 3 wekelijks op het rooster staat. Als dit niet voldoende is bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid bijles/begeleiding te krijgen via een studiebuddy, een leerling uit een hoger leerjaar, die hiervoor van de ouders een klein bedrag krijgt.

Natuurlijk kan een leerling ook huiswerkbegeleiding krijgen bij een instituut buiten school. In onze school is Haags Studiepunt werkzaam voor de leerlingen uit de onderbouw. 


Vertrouwenspersonen

Mocht een leerling problemen hebben die hij liever niet met de mentor bespreekt, dan kan de leerling hiermee terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen van de school.

Eén van deze vertrouwenspersonen is tevens zorgcoördinator. Een zorgcoördinator is degene die zorgt voor externe hulp voor een leerling. Zo kan hij bijvoorbeeld doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker die één dag per week in school aanwezig is. De namen van de vertrouwenspersonen staan vermeld in de schoolgids

En hier staat het protocol dat wij hanteren bij pestgedrag.


Wat biedt de school dyslectische leerlingen?

Als is vastgesteld dat een leerling dyslectisch is, dan heeft deze leerling recht op ondersteuning bij het maken van toetsen.

Hij zit tijdens de toetsweek in een aparte ruimte en krijgt indien nodig extra tijd. Tevens hebben wij een dyslexiecoach. Deze kan hulp bieden bijvoorbeeld door het leren werken met een speciaal computerprogramma: ‘Kurzweil'.


Keuzebegeleiding vanaf klas 3

De activiteiten van het decanaat op het gebied van keuzebegeleiding worden tegenwoordig Loopbaanoriëntatie en -begeleiding genoemd (LOB). LOB wordt verdeeld in profielkeuzebegeleiding en studiekeuzebegeleiding.

In klas 3 worden leerlingen begeleid op het gebied van profielkeuze; zij kiezen dan het profiel waarin zij in klas 6 eindexamen doen.

In de bovenbouw (klas 4 t/m 6) worden leerlingen begeleid op het gebied van studiekeuze. Dit gaat in drie fases: oriëntatie (verkenning van het hoger onderwijs), het vergelijken van opleidingen en het doorhakken van de knoop, de uiteindelijke studiekeuze.

Lees hier meer over het decanaat per klas en kijk bij de juiste klas.


Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld Latijn of natuurkunde. Wij hebben daartoe een aantal leerlingen uit de bovenbouw bereid gevonden die ondersteuning te bieden.

Leerlingen of ouders kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De school zoekt dan de juiste leerling. Die biedt de ondersteuning na schooltijd, tegen een geringe vergoeding. Gebleken is dat leerlingen nu eenmaal veel leren van een iets oudere leerling die goed is in dat bepaalde vak en de stof weer op een andere manier uitlegt.


Training Studievaardigheden

Haags Studiepunt verzorgt gedurende één of meerdere periodes een training studievaardigheden voor leerlingen die moeite hebben met plannen en de aanpak van het huiswerk. De afdelingsleiders selecteren deze leerlingen op basis van hun resultaten en eventuele problematiek.

De training neemt één middag per week in beslag. Na één periode evalueert de medewerker van Haags Studiepunt het verloop met de afdelingsleider. Het volgen van deze training is kosteloos; de training vindt plaats na schooltijd in het schoolgebouw.

Huiswerkbegeleiding

Haags Studiepunt verzorgt huiswerkbegeleiding, Toetsweek Opvangklas en bijles op Gymnasium Sorghvliet.

Wij bieden intensieve huiswerkbegeleiding voor drie of vier middagen per week. Met u en uw kind stellen wij een persoonlijk plan van aanpak op. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van structuur en zelfstandigheid. Met onze enthousiaste begeleiders streven wij elke schooldag naar een positieve sfeer die zich vertaalt in goede cijfers, motivatie en zelfvertrouwen.

Door onze aanwezigheid in de school hebben wij zeer regelmatig overleg met afdelingsleiders, mentoren en docenten. Wij maken gebruik van het online leerlingvolgsysteem HOMi: zo heeft u als ouder thuis ook altijd zicht op de agenda, cijfers en algehele voortgang van uw kind. Uiteraard onderhouden wij regelmatig (telefonisch) contact met het thuisfront.

Aan de huiswerkbegeleiding op Sorghvliet zijn kosten verbonden voor u als ouder:

 3 middagen per week   € 360,- per maand
 4 middagen per week   € 402,- per maand

Toetsweek Opvangklas

Gedurende de toetsweek biedt Haags Studiepunt de Toetsweek Opvangklas. De leerlingen leren in een lokaal met maximaal 15 deelnemers: onder toezicht van een begeleider kunnen zij zich in alle rust voorbereiden op de toetsen. Zelfstandigheid staat hier voorop: de Toetsweek Opvangklas is een goede stok achter de deur. Deze begeleiding is toegankelijk voor leerlingen van Sorghvliet uit klas 1 t/m 4. De vaste kosten hiervan bedragen € 80,- per 4 dagen. U schrijft uw kind in voor de hele toetsweek.

Op onze website vindt u meer informatie over bijles, coaching en de andere diensten van Haags Studiepunt. 


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana