Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Bijbelrooster


Periode 5

We lezen in periode 5 uit het boek Handelingen. De eerste week zullen we een paar teksten uit het Oude Testament lezen die te maken hebben met het land Israël. Daarna gaan we naar het Nieuwe Testament. Het boek Handelingen dat geschreven is door de evangelist Lucas. In het boek Handelingen wordt verteld hoe de discipelen van Jezus in de periode na Pasen verdergaan en hoe zij het verhaal van Jezus aan de mensen vertellen. Jezus spreekt met zijn discipelen over wat er komen gaat. In het eerste boek van Handelingen wordt de Hemelvaart van Jezus beschreven- et ascendit in coelum. De discipelen bleven achter in Jeruzalem. Lucas (de schrijver van het boek Handelingen) noemt alle discipelen die achterbleven op. Lucas is een schrijver die het begin van het christendom beschrijft. Wat ooit begon met een joodse man die geboren werd in Bethlehem krijgt een grote groep mensen op de been die het verhaal van naastenliefde, geloof en hoop beginnen te verspreiden. En wat is daar veel behoefte aan! Naastenliefde! Ook in 2018!

Lees verder.


Periode 4

We lezen deze periode een aantal verhalen uit de tijd die volgde op die van de Rechters. Eerst traden er “rechters” op die probeerden het volk Israël op het goede pad te houden. Later vraagt het volk om een koning. Een aantal profeten raadt het sterk af om een koning aan te stellen, want het volk loopt het risico dat het een koning is die lijkt op de potentaten die Assyrië en Babylonië regeren. Het volk staat er op dat er een koning komt en zo gebeurt het dat eerst Saul, later David en daarna Salomo koning worden. Er breekt een enerverende tijd aan, de tijd van de koningen. In de verhalen zullen we kijken hoe de tweede koning, David, zijn regering uitoefent en hoe het met de stad Jeruzalem (de stad van vrede) gesteld was. De roep om vrede is in de verhalen van ± 1000 voor Christus even actueel als in 2018.

Lees verder.


Periode 3

We lezen deze periode uit het Marcusevangelie. Dit evangelie wordt door vrijwel alle Bijbelwetenschappers gedateerd tussen 66 en 73 AD. Deze datering heeft te maken met de Joodse Oorlog. Het lijkt erop dat Marcus kennis had van de Joodse Oorlog. Zijn weergave van de voorspellingen door Jezus over de eindtijd in hoofdstuk 13, waarin Marcus de vernietiging van de Tweede Tempel en de onrust daaromheen becommentarieert, is voor veel exegeten een argument dat het evangelie van Marcus vlak voor, in of kort na 70 is opgesteld.

Lees verder.


Periode 2

We beginnen deze periode met het lezen van het verhaal van Jona. Jona krijgt een opdracht om in een stad een boodschap te brengen die de bewoners in die stad waarschijnlijk niet willen horen. Jona ziet er in ieder geval dusdanig tegenop dat hij vlucht. Ben jij wel eens ergens voor weggevlucht? Heb jij wel eens een opdracht gekregen waar jij tegenop zag?

Lees verder.


Periode 1

In periode I lezen we uit het eerste boek van de Bijbel de verhalen van Abraham, Izaäk en Jakob, drie generaties. Deze drie mannen worden ook wel de aartsvaders genoemd. De eerste voorvaders van het volk Israël waaruit later Jezus ook voortkomt. De verhalen zijn grillig en niet altijd makkelijk te begrijpen. Er spreekt wel een ding heel duidelijk uit deze verhalen. De aartsvaders waren mensen die vertrouwden op God, die probeerden hun leven met God in evenwicht te krijgen en daarvoor bereid waren alles op te geven. Zij waren er vast van overtuigd dat zij hiervoor beloond (of Bijbels gezegd: gezegend) zouden worden. Soms handelen Abraham, Izaäk en Jakob voor ons onbegrijpelijk. Soms handelt God voor ons onbegrijpelijk. Er staan hele heftige passages in Genesis, bijvoorbeeld over de steden Sodom en Gomorra. Het verhaal van God die van Abraham vraagt om zijn zoon te offeren, Izaäk die door zijn zoon Jakob wordt bedrogen, Jakob die door Laban wordt uitgedaagd. De aartsvaders kwamen zichzelf nogal tegen. Dat “jezelf tegenkomen”, geldt voor alle personen in deze geschiedenis, die zo ook ons een spiegel kan voorhouden. Het zijn leerzame verhalen!

Lees verder.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana