Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Kwaliteit


Kwaliteitszorg

Scholen in Nederland moeten voldoen aan een pakket van eisen op allerlei gebied. Het gaat te ver om al die eisen de revue te laten passeren, en daarom volstaan we met een weergave van de ‘harde’ cijfers: de overgangsresultaten en de examenresultaten.

Het is een misverstand te denken dat scholen worden afgerekend op slechts het slagingspercentage. Ons slagingspercentage is gelukkig meer dan prima; in het oordeel dat de inspectie echter over een school uitspreekt, is het maar een deel van een combinatiecijfer. Scholen zouden anders de cijfers kunnen manipuleren door leerlingen in andere leerjaren te laten doubleren en dat is iets dat je als leerling en ouder natuurlijk niet wil.

Doorstroomgegevens

De inspectie meet of de derdeklassers op de afdeling zitten die door de basisschool aan hen geadviseerd is; bij Sorghvliet blijkt dat goed te kloppen: weinig leerlingen doubleren of stromen af naar een ander schooltype.

Het vorige schooljaar doubleerden slechts 4 van de 280 leerlingen in de onderbouw. Dat betekent dat onze ‘onderbouwsnelheid’ door de inspectie is bepaald op 98,05% en dat is een van de hoogste cijfers die behaald kunnen worden door scholen in Nederland.

In de bovenbouw maken we het zelfs nog iets ‘bonter’: waar de inspectie verwacht dat 81% van de leerlingen overgaat (of slaagt), is dat bij ons 96% het afgelopen jaar. Je kunt dus wel stellen dat onze bovenbouw zeer succesvol is.

Examencijfer

Het slagingspercentage op Sorghvliet was in het schooljaar 2014-2015 maar liefst 95,3%. Dat betekent dat van de 106 leerlingen er 101 geslaagd zijn. Dat is een goed resultaat: landelijk is het slagingspercentage 92,4%.

Voor de inspectie van het onderwijs, en dus ook voor onze kwaliteitskaart, telt dit percentage wel mee, maar nog belangrijker is het gemiddelde CE-cijfer. Dat cijfer was dit jaar een 6,68. Slechts 20% van de scholen in Nederland scoort op dat gebied hoger dan Sorghvliet.

Onze CE-cijfers lagen het afgelopen jaar bijna viertienden hoger dan onze SE-cijfers. Dat is aan de hoge kant, maar nog wel binnen de normen die de inspectie stelt.

Hieronder staan de SE-resultaten per vak, vergeleken met de landelijke VWO-cijfers

CE-gemiddelden

Sorghvliet

Landelijk

Nederlands

6,29

6,0

Latijn

6,35

6,8

Grieks

5,97

6,7

Engels

7,28

7,0

Frans

7,78

6,4

Duits

6,98

6,3

Aardrijkskunde

6,18

6,3

Geschiedenis

6,56

6,5

Economie

6,27

6,3

M&O

5,94

6,4

Filosofie

6,54

6,8

Biologie

6,59

6,4

KUBV

6,30

6,4

Natuurkunde

6,67

6,5

Scheikunde

7,36

7,0

Wiskunde A

6,57

7,0

Wiskunde B

7,14

7,2

Wiskunde C

6,00

6,5

Opvallend is dat we bij onze moderne talen uitblinken: bij Nederlands en Engels horen we bij de 10% beste scholen van Nederland, terwijl bij Duits maar 3% van de scholen in Nederland beter scoort, en bij Frans scoort zelfs geen enkele school in Nederland beter dan wij.

Conclusie

Sorghvliet doet het op veel fronten meer dan prima: onze leerlingen gaan over het algemeen in het juiste tempo door het curriculum en scoren dan ook nog eens prima op het eindexamen!


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana