Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Leerlingenstatuut


I. Algemeen

Artikel 1: Regels toepassing en inhoud leerlingenstatuut
a. In het Leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen, de regels van het onderwijs op school en de regels van de school als organisatie.
b. Het leerlingenstatuut is vastgesteld, resp. gewijzigd door het bevoegd gezag, na consultatie van de MR conform het bepaalde in artikel 27, eerste lid, sub A en artikel 28, sub E van het Reglement Medezeggenschapsraad.
c. Het leerlingenstatuut kan gewijzigd worden op voorstel van de schoolleiding, de MR of de leerlingenraad.
d. Het leerlingenstatuut geldt in en buiten het schoolgebouw en op en buiten het schoolterrein, zowel onder lestijd als daarbuiten en bij alle schoolse en buitenschoolse activiteiten, e.e.a. voor zover er relevantie is met de schoolsituatie.
e. Het leerlingenstatuut wordt door de schoolleiding gepubliceerd. 

II. Rechten van leerlingen

Artikel 1: Een leerling heeft de volgende rechten
a. Recht op goed onderwijs.

Lees verder.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana