Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Oudercommissie


Graag brengen wij de activiteiten van de Oudercommissie onder uw aandacht.

De Oudercommissie streeft ernaar het contact en de communicatie tussen de ouders onderling en tussen de ouders en de school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij vergaderen een keer in de zes weken op school in aanwezigheid van de schoolleiding. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde die voor ouders en leerlingen van belang zijn. Dit kan variëren van beleidsvoornemens tot rapportbesprekingen en van maatschappelijke stages tot accuraat gebruik van Magister. Onze overige activiteiten bestaan onder andere uit:

  • vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
  • organisatie bijeenkomsten voor de klassenouders
  • houden van jaarlijkse ouderenquête
    (klik hier voor de resultaten van de enquête van 2018)
  • organisatie jaarlijkse thema-avond voor ouders op school
  • organisatie van het innemen van de boeken van het Boekenfonds
  • overleg met het curatorium.

Ouders en leerlingen zijn over het algemeen heel tevreden over de school. Dat neemt natuurlijk niet weg dat zaken soms anders lopen dan gewenst en dat er ruimte kan zijn voor verbeteringen. De school is voor dit soort zaken uiteraard het eerste aanspreekpunt. Wilt u daarover echter ook van gedachten wisselen met de Oudercommissie, of zou u het op prijs zou stellen als wij een onderwerp naar voren brengen in een vergadering met de schoolleiding, dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Wij dragen graag bij aan een Sorghvliet waar alle kinderen zich welkom voelen en uitgenodigd worden om het beste in zichzelf naar boven te halen!
Hartelijke groet,
De Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat dit jaar (2019-2020) uit:

Dhr. P. van Heel, voorzitter en lid MR

Mw. M. Howard, secretaris en lid MR

Mw. B. van Beijma, lid

Dhr. R. Lyppens, lid

Mw. M. van Wijngaarden, lid en contact ouders


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana