Schoolgids 2019/2020


Alle praktische informatie over Sorghvliet in het schooljaar 19/20 verzameld.

Voorwoord van de rector

Wederom brengen wij u digitaal op de hoogte van de praktische gang van zaken op onze school. De informatie die u in deze gids vindt, is de informatie die jaarlijks vast ligt: schoolactiviteiten kunnen soms nog wisselen van datum en daarom vindt u die op de website van onze school en op de drive in het leerjaar van uw kind. 
Niettemin denken we dat u met deze informatie voldoende houvast zal hebben om het schooljaar weer aan te kunnen vangen. Wij hopen u dan ook het komende jaar te ontmoeten bij ouderavonden, tafeltjesavonden en andere momenten waarop u met ons in overleg kunt om het onderwijs aan uw kind zo sterk mogelijk te maken. 
We wensen u en uw kind een succesvol nieuw schooljaar toe!

Drs. S. Zuiderwijk
Rector-bestuurder
Christelijk Gymnasium Sorghvliet

1. Praktische Informatie

1.1 Doorgeven absenten

Per e-mail voor 8.30 uur via absenten@gymnasium-sorghvliet.nl . Een absentie die langer dan een dag duurt, dient dagelijks opnieuw gemeld te worden.

1.2 Adreswijzigingen en schoolverklaringen

Wijziging van adres moet zo spoedig mogelijk per e-mail aan de administratie worden doorgegeven. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunt u zelf wijzigen in Magister. Formulieren die de rector moet ondertekenen, kan men bij de administratie inleveren. Deze kunnen daar op de eerstvolgende werkdag weer worden opgehaald.

1.3 Vakanties en vrije dagen

Prinsjesdag

17 september 2019

Herfstvakantie

21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari 2020  t/m 28 februari 2020

Pasen

10 april 2020 t/m 13 april 2020 

Meivakantie

20 april 2020  t/m 1 mei 2020

Koningsdag

27 april 2020 (meivakantie)

Bevrijdingsdag

5 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

Zomervakantie

20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020


1.4 Lestijden

Vanaf 08.00 uur is het schoolgebouw open

1e lesuur

8.30 - 9.20 uur

2e lesuur

9.20 - 10.10 uur

Eerste pauze

10.10 - 10.30 uur

3e lesuur

10.30 - 11.20 uur

4e lesuur

11.20 - 12.10 uur

Tweede pauze

12.10 - 12.40 uur

5e lesuur

12.40 - 13.30 uur

6e lesuur

13.30 - 14.20 uur

Derde pauze

14.20 - 14.35 uur

7e lesuur

14.35 - 15.25 uur

8e lesuur

15.25 - 16.15 uur


1.5 Bereikbaarheid schoolleiding en docenten

Het verdient aanbeveling om het eerste contact met een van de medewerkers van de school te zoeken via e-mail: docenten staan doorgaans overdag voor de klas en hebben tussen de lessen weinig tijd om de telefoon te beantwoorden. Wanneer u een afspraak wilt maken met een van de leden van de schoolleiding, kunt u zich wenden tot de administratie, of, in geval van de rector, mailen naar mw. A. Taal (afkorting: at). De jaaragenda en de lijst van onze medewerkers vindt u op de beveiligde website van de school.

Data ouderspreekuren
ma 20 januari 2020 (achternamen A t/m K) vanaf 19.00 uur
wo 22 januari 2020 (achternamen L t/m Z) vanaf 19.00 uur
di 24 maart 2020 (alle leerlingen) vanaf 16.00 uur

1.6 Naam/functie/e-mail

e-mailadressen bestaan uit de afkorting en vervolgens ‘@gymnasium-sorghvliet.nl’

Schoolleiding
drs. S. Zuiderwijk, rector (afkorting: Zw)
mw. drs. J. A. E. Hagoort-Bink, conrector, aanmelding nieuwe leerlingen (afkorting: Ht)
mw. drs. M. W. S. Welten, afdelingsleider klas 1 en 2 (afkorting: We) |
dhr. X. M. Beute ME, afdelingsleider klas 3 en 4 (afkorting: Be)
mw. drs. M. R. Hulshof, afdelingsleider klas 5 en 6 (afkorting: Hf)
Decanen
mw. dr. J. van Welzen, decaan klas 3 en 4 (afkorting: Wz)
mw. drs. B.M. Rackwitsz-Adolfs, decaan klas 5 en 6 (decaan5-6@...)

Vertrouwenpersonen
mw. drs. L. J. van de Beek (afkorting: Bk)
dhr. M. H. J. T.  Visser (afkorting: Vi)

Zorgcoördinator
mw. drs. L. J. van de Beek (afkorting: Bk)

1.7 Gebouw

De school is gevestigd in een pand dat dateert uit 1965. In de loop der jaren heeft het gebouw een flink aantal uitbreidingen en renovaties ondergaan. De school onderkent en staat achter de ideeën over de ‘Gezonde schoolkantine’ en heeft hierover regelmatig overleg met de cateraar die in de pauzes actief is.
In het kader van het veiligheidsbeleid heeft de school een uitgebreid ontruimingsplan. Twee keer per jaar is er op school een ontruimingsoefening. Na de oefening evalueren we de ontruiming en stellen we het ontruimingsplan bij. Het ontruimingsplan staat op de drive van de school.

1.8 Schoolbibliotheek

Alle leerlingen zijn lid van de schoolbibliotheek.
De bibliotheek wordt beheerd door de bibliothecaris, met ondersteuning van een aantal ouders.
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur.
Alle boeken (m.u.v. naslagwerken, uittrekselboeken e.d.) kunnen met inachtneming van de volgende voorwaarden geleend worden:

- de uitleentermijn is drie weken; als een boek te laat teruggebracht wordt, geldt een boetebedrag van € 0,05 per boek per dag;
- iedere leerling is verplicht een geleend boek in goede staat terug te brengen;
- wanneer een leerling een boek kwijtraakt of beschadigt, moet hij een nieuw exemplaar leveren. Indien dit niet mogelijk is, moet de leerling € 12,50 vergoeden (deze vergoeding staat los van de eventuele boete wegens overschrijding van de uitleentermijn);
- tassen blijven buiten de ruimte;
- eten en drinken is niet toegestaan in de ruimte.

1.9 Chromebooks

We werken met de digitale leeromgeving Google Classroom. Om daar goed mee te kunnen werken, dienen de leerlingen hiervoor een chromebook aan te schaffen. We werken volgens het principe ‘Bring your own device’ met dien verstande dat wij een sterke voorkeur hebben voor de aanschaf van een chromebook via de leverancier ‘The Rentcompany’. Op onze site staat een link naar dat bedrijf.
We doen op Sorghvliet aan blended learning. Dat houdt in dat we gebruik maken van alle voordelen van traditioneel en digitaal onderwijs. Om die reden is een chromebook een handiger device dan bijvoorbeeld een laptop: hij is handzamer, start snel op, gebruikt minder elektriciteit en leerlingen kunnen er geen afleidende programma’s op installeren.

1.10 Kluisjes 

Alle leerlingen beschikken over een kluisje waar ze hun boeken en gymspullen in kunnen bewaren. 

1.11 Oud-leerlingenvereniging ‘Hermes’

De school kent een oud-leerlingenvereniging: ‘Hermes’ (www.hermesonline.nl). Iedereen die leerling is geweest van Sorghvliet kan lid worden. De belangrijkste doelstelling van ‘Hermes’ is: de contacten tussen oud-leerlingen en de band met de school onderhouden. De vereniging geeft daartoe o.a. het blad ‘Vinculum’ uit en heeft een facebookpagina.

Op de jaarvergadering kan men oud-klasgenoten en (oud-)docenten ontmoeten. De minimumcontributie bedraagt €10,- per jaar (voor echtparen €15,-).

Correspondentie-adres:
Ramone de Bruin, Balistraat 117, 2585 XR Den Haag. Mailadres: info@hermesonline.nl. De website: www.hermesonline.nl

1.13 Inspectie van het onderwijs 

e-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

2. Onderwijs

2.1 Schoolplan

In het schoolplan worden de doelstellingen van de school omschreven evenals de plannen en prioriteiten voor de komende jaren. Het is te vinden op de website. Sorghvliet stelt het schoolplan elke periode bij, om zo snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in het onderwijs. 
Het schoolplan bevat naast de plannen voor de toekomst ook een terugblik op het afgelopen schooljaar.

2.2 Lessentabel 2019-2020
 

                                                                   

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Godsdienst 

1

1

1

1

1

 

Nederlands

3

3

3

2

3

3

Latijn

3

3

3

4

5

4

Grieks

 

3

3

4

5

4

Grieks/Latijn

     

6

6

6

Frans

3

2

2

3

3

3

Duits

2

2

2

3

3

3

Engels

3

2

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

3

3

Maatschappijleer

     

2

   

Aardrijkskunde

2

1

2

2

2

3

Economie

   

1

2

3

3

Wiskunde

3

3

3

     

Wi C

       

3

3

Wi A

     

3

3

3

Wi B

     

4

4

3

Wi D

     

2

3

3

Science/ nask

1

2

       

Natuurkunde

   

2

2

3

3

Scheikunde

   

2

2

3

3

Biologie

2

3

 

2

3

3

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

     

3

3

3

Filosofie

     

2

3

3

Kunstvak

     

2

3

3

Bedrijfseconomie (M&O)

     

2

3

3

Chinees

 

2

2

2

2

2

Muziek

1

1

       

Tekenen

2

2

1

     

Mentorles/decaanles

1

1

1

     

Lichamelijke Opvoeding

3

2

2

2

2

1

OWG

0,4

0,6

0,6

     

Keuzewerktijd

       

2

2

 

2.3 Profielkeuze 

De leerlingen van klas 3 krijgen in de mentorles en tijdens de profielkeuzedag voorlichting over het programma in de bovenbouw en de keuzemogelijkheden. Zij kiezen een profiel plus een klassieke taal en minimaal één extra vak.
De decaan organiseert een voorlichtingsavond voor ouders waar informatie verstrekt wordt over de profielkeuze. 

2.4 Toetsing en rapportage

Het cursusjaar 2019-2020 is verdeeld in vijf perioden. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek; de data van deze toetsweken vindt u in de agenda op de beveiligde website.

Cijfers klas 1 t/m 3
Na iedere periode ontvangen de leerlingen en de ouders een cijferrapportage. Op basis hiervan wordt het jaarcijfer per vak vastgesteld. Bij de berekening van het jaarcijfer tellen alle periodecijfers even zwaar mee. Het jaarcijfer wordt uitgedrukt in hele getallen. Voor de afronding geldt de volgende regel: als het gewogen gemiddelde tussen x,3 en x,7 ligt, beslist de docent over de afronding. In alle andere gevallen wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal.

Op grond van de jaarcijfers oordeelt de docentenvergadering of een leerling kan worden bevorderd.
Om bevorderd te worden dient een leerling te voldoen aan de bevorderingsnormen zoals vermeld in de tabel. Om voor bevordering naar het natuurprofiel (klas 4)  in aanmerking te komen dient een leerling minimaal 20 punten te hebben voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Voor een natuurprofiel zonder natuurkunde moet de leerling minstens 13 punten halen voor wiskunde en scheikunde. Het gaat om de afgeronde eindcijfers op de definitieve eindlijst. Er is geen mogelijkheid om een cijfer via een herexamen te herkansen. Leerlingen die bevorderd kunnen worden, maar niet aan deze norm voldoen, bevorderen we naar het maatschappijprofiel.
In klas 3 dienen leerlingen voor de twee Klassieke Talen minimaal 11 punten te halen. Als zij niet aan deze eis voldoen, hebben zij automatisch een herexamen in de laatste week van het schooljaar om hun deficit voor één van de vakken weg te werken.

Cijfers klas 4 t/m 6
De regels voor beoordeling en bevordering staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van elk der drie klassen. Het PTA vindt u op de website.
Na iedere periode ontvangen de leerlingen en de ouders een cijferrapportage. Op basis van deze cijfers en andere beoordelingen wordt het overgangsrapport vastgesteld.

2.5 Bevordering 2019-2020

Bevordering met een 3 (of lager cijfer) voor enig vak is niet mogelijk. Een cijfer lager dan 6 voor een examenvak geeft verliespunten: een 5 één verliespunt, een 4 twee verliespunten. Onderstaande tabel geldt voor de klassen 1 t/m 4.

Verliespunten binnen 

 examenvakken

0

1

2

3

4

4

>4

gemiddelde van

de examenvakken

       

6

<6

 

Overgang 1 > 2

Overgang 2 > 3

Overgang 3 > 4

Overgang 4 > 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

-

-

-

-

-

Bevorderd: +­     
Bespreken: x
Niet bevorderd: -


Taken
Een taak bestaat uit het inhalen/herhalen van een deel van de stof van een vak van het afgelopen jaar. De omvang is zodanig, dat een week flink werken de leerling de gewenste basis kan verschaffen. De taak wordt gemaakt in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Deelname aan deze taakweek is verplicht voor de overgang naar het volgend leerjaar.

Herexamen
Als een leerling niet zonder meer bevorderd kan worden, is de leerling “in bespreking”. Bespreking kan leiden tot de beslissing ‘bevorderd’ of ‘niet bevorderd’. Ook kan de vergadering besluiten de beslissing uit te stellen door middel van een herexamen.
Een herexamen is een examen over de stof van minimaal een of twee perioden van een vak. De leerling bereidt zich in de laatste week van het schooljaar voor op het herexamen. Het examen wordt afgenomen op de laatste dag van de cursus en beoordeeld door twee docenten. Voor het herexamen dient de leerling minimaal een 5,5 te halen. Een herexamen kan niet herkanst worden. Alleen bij de overgang naar klas 6 wordt het resultaat van het herexamen meegenomen in het jaarcijfer. 

Cijfers niet-examenvakken
1. Een onvoldoende levert altijd een taak op. 
2. In de klassen 1, 2 en 3 levert het gemiddelde van de eindcijfers voor de niet-examenvakken compensatiepunten op (gemiddeld 7: één compensatiepunt; gemiddeld 8: twee compensatiepunten, enz.).

Doubleren
Leerlingen die doubleren hebben het recht om het schooljaar op Sorghvliet over te doen, tenzij de docentenvergadering moverende redenen heeft om dat recht niet toe te kennen. Doubleren in opeenvolgende schooljaren of twee keer in hetzelfde schooljaar is niet toegestaan. Het advies van de docentenvergadering is bindend.

Procedure rond het slot van de cursus 2019-2020
Op dinsdag 7 juli 2020 krijgen de leerlingen hun toetsen terug van de mentor en controleren zij hun cijferlijst van periode 1 t/m 5.
Wanneer ouders wensen dat de vergadering op de hoogte is van bepaalde gegevens over hun kind, dan kunnen zij deze gegevens uiterlijk dinsdag 7 juli 2020, 15.00  per mail aan de mentor van de leerling verstrekken. Wij gaan ervan uit dat door deze maatregel alle relevante informatie over een leerling ter vergadering beschikbaar is.
Leerlingen met een herexamen of een taak dienen zich op maandag 13 juli 2020 op school te melden voor het inhaalprogramma. Dit programma is verplicht.

3. Kwaliteit

Kwaliteitsbeleidsplan
Sorghvliet kent al enige jaren een uitgebalanceerd systeem van kwaliteitsbeoordeling met leerlingenenquêtes, ouderenquêtes, docentenenquêtes, resultaatcontroles en coaching. De  systematiek achter ons kwaliteitsbeleidsplan is verwoord in het Kwaliteitsbeleidsplan, dat te vinden is op onze site. 

Verantwoording aan de inspectie van het onderwijs
Kwaliteit betekent voor ons onder andere dat wij iedere leerling bij wie dit maar enigszins mogelijk is naar een succesvolle afsluiting van de school leiden. Ons hoge rendement betekent dat we hierin slagen. 

De inspectie maakt gebruik van een aantal indicatoren om het succes van een school te meten. Een drietal van die indicatoren bespreken we hier. Zo meet de onderbouwsnelheid de mate waarin de leerlingen van klas 1 en 2 doorstromen naar het volgend leerjaar. Op Sorghvliet ging in het schooljaar 2018-2019 98,9% van de leerlingen over naar het volgende schooljaar. Het driejaarsgemiddelde van Sorghvliet ligt op 97,9%, dat is 3,1 procentpunt hoger dan de door de Onderwijsinspectie opgelegde norm.

Voor de andere klassen bestaat ook zo’n norm; het bovenbouwsucces meet niet alleen de resultaten van de leerlingen van klas 3, 4 en 5, maar neemt ook de examenleerlingen mee die geslaagd zijn. Ons resultaat was het afgelopen jaar 94,16%. Ons driejaarsgemiddelde kwam daarmee uit op 94,02%. De norm van de inspectie is fors lager: 80,97%. In vergelijking met andere jaren viel het op dat met name ons slagingspercentage in klas 6 fors verbeterd is; het percentage zittenblijvers in klas 5 steeg ook licht. 

In juli 2019 gaven we een diploma aan 128 van onze 139 examenleerlingen. Dat is een percentage van 92,1 %. Van de 11 leerlingen die het diploma jammer genoeg niet haalden, keerden er drie dit schooljaar weer terug in klas 6. De overige acht gaan proberen op een andere manier het (VWO-)diploma te halen. Vijftien van onze leerlingen slaagden cum laude voor het diploma; twee leerlingen slaagden zelfs summa cum laude.

Het examenresultaat wordt ook gemeten. De leerlingen van Sorghvliet scoorden het afgelopen schooljaar gemiddeld een 6,78. Het driejaarsgemiddelde, 6,74 is ruim een half punt hoger dan de inspectie als norm stelt voor onze school. 

Plusprogramma
In het kader van het gymplus-programma deden vorig schooljaar twee leerlingen alvast examen in wiskunde D, vier leerlingen in M&O en vijf in filosofie. Negentien leerlingen deden naast het reguliere programma ook examen in Chinees.

Zonder diploma van school
Sorghvliet is verplicht te melden hoeveel leerlingen de school hebben verlaten zonder diploma. Voor een categoraal gymnasium is dat een bijzondere verplichting: veel van de leerlingen die bij ons van school gaan, stoppen met het volgen van een gymnasiumopleiding, maar gaan wel door op een VWO-school. Andere scholen vangen deze leerlingen ‘gewoon’ binnen de eigen schoolmuren op en hoeven deze leerlingen derhalve niet te vermelden in de schoolgids, terwijl de situatie eigenlijk hetzelfde is. 
Tot aan het eind van het jaar hebben 18 niet-examenleerlingen de school verlaten zonder diploma; inclusief de gezakte examenleerlingen gaat het om 24 leerlingen (3,0%). In de eerste klas waren dat er 4, in de tweede klas waren dat er 9 en in de derde klas 1 leerling. De bovenbouw: 2 leerlingen in klas 4, 3 leerlingen in klas 5 en 6 leerlingen in klas 6.
Van deze 24 leerlingen gaan 6 leerlingen op een HAVO-school verder. Zeven leerlingen gaan elders VWO doen en 5 leerlingen stappen over naar een vorm van internationaal onderwijs. De zes gezakte examenleerlingen en nog een leerling uit klas 5 stappen over naar de VAVO en gaan daar volgend jaar opnieuw op voor het gymnasiumdiploma. 

Inspectiebezoek
De inspectie van het Onderwijs heeft in het kader van het regulier bestuursonderzoek op 5 en 7 juni 2018 de school bezocht. Op basis van het verantwoorde beleid en de naleving van dit beleid in de school heeft Sorgvliet de kwalificatie ‘goed’ ontvangen.

Verantwoording resultaten
Sorghvliet verantwoordt de resultaten op de site ‘Scholen op de kaart’. U vindt deze informatie hier.
 

4. Organisatie

4.1 College van curatoren

Het curatorium was ooit, als bestuur van de ‘Vereniging Het ‘s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium’ (de eerste naam!) de oprichter van onze school. Vanwege veranderende wetgeving moest de organisatiestructuur van de school gewijzigd worden.

Gekozen is voor een one-tier-model, waarin de rector als dagelijks bestuurder lid is van het algemeen bestuur van de school waarin de leden van het curatorium plaatsnemen. Het algemeen bestuur treedt op als toezichthouder, terwijl de rector de dagelijkse leiding heeft over de school. 
Met deze organisatievorm voldoet (het bestuur van) Sorghvliet aan de eisen die de VO-Raad in de Code Goed Bestuur aan de school stelt. 

Het curatorium is tevens het bestuur van de ‘Vereniging Het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet’ waarvan ouders en verzorgers van leerlingen lid kunnen zijn. De grondslag van de vereniging luidt: ‘De vereniging laat zich in al haar arbeid inspireren door op de christelijke traditie gebaseerde normen en waarden.’ 

De samenstelling van het curatorium is in het schooljaar 2019-2020 als volgt:
mw. drs. K.H.C. van der Meer-Snakenborg, president-curator
mw. mr. J. J. van Harinxma thoe Slooten-Willemsen, curator-secretaris
Ir. E. E. van Rhede van der Kloot, curator-penningmeester
mw. mr. drs. W. Wisman, curator
mw. ds. A. Brabander-Schuytvlot, curator
Ouders van leerlingen die lid willen worden van de Vereniging kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris, via het algemene mailadres van school.
             
4.2 Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit acht leden die de diverse geledingen vertegenwoordigen: twee ouders, twee leerlingen en vier medewerkers. Alle geledingen hebben via de MR inspraak in het beleid zoals dat door het curatorium wordt gevoerd. Brieven aan de MR kan men richten aan de secretaris van de MR, dhr. R. van den Boogaart Msc (Bg).

4.3 Leerlingenraad

Sorghvliet heeft een actieve leerlingenraad. Deze bespreekt verschillende (beleidsmatige) schoolzaken en adviseert de schoolleiding hierover. De leerlingenraad bestaat uit een groep van minimaal twaalf leerlingen; twee vertegenwoordigers uit elk leerjaar. De voorzitter van de leerlingenraad is afkomstig uit klas 5. Daarnaast vormen twee leerlingen uit de raad (ook uit klas 5) de leerlingengeleding van de MR. De leerlingenraad komt gemiddeld elke twee weken bij elkaar en vergadert dan over onderwerpen als huiswerk/studieplanners, de toetsweek en bijvoorbeeld autonomie en keuzevrijheid voor leerlingen. 
De school kent ook een leerlingenbestuur. Dit wordt gevormd door leerlingen uit klas 5 en ondersteund door twee docenten. Dit bestuur organiseert veelal buitenschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien en schoolfeesten. 

4.4 Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van alle leerlingen en onderhoudt regelmatig contact met de schoolleiding en andere geledingen. De klassenouders vormen een subcommissie van de oudercommissie; zij stimuleren de informatie-uitwisseling tussen ouders, mentoren, leraren en schoolleiding en tussen de ouders van hun klas. De samenstelling van de oudercommissie wordt via de website bekend gemaakt.
De voorzitter van de oudercommissie is dhr. P. van Heel. U kunt via de administratie van de school contact met hem zoeken.
 

5. Begeleiding en zorg

5.1 Klassenmentor

De klassen 1 tot en met 3 hebben een klassenmentor.  Zij hebben een mentoruur op het rooster staan. In klas 1 wordt daarin veel aandacht besteed aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, aan de sfeer in de klas, het gebruik van de agenda en verschillende studievaardigheden. Ook in de tweede klas is er aandacht voor de aanpak van het huiswerk, studiehouding en de omgang met elkaar. In de derde en vierde klas besteden mentoren en leerlingen vooral tijd aan gesprekken over profielkeuze, studievoortgang en studieplanning.

In klas 4, 5 en 6 hebben de leerlingen vier mentoren per jaarlaag. In alle klassen geldt dat de mentor zo nodig steun biedt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt is.

De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding berust bij de afdelingsleider van het leerjaar, die contact onderhoudt met leerlingen, mentoren, decaan en ouders. De afdelingsleider wordt ondersteund door een hoofdmentor.

In het geval van pesten kent Sorghvliet leerlingbemiddeling. Een groepje leerlingen dat zich hiervoor aanmeldt, krijgt een opleiding bij HCO (Haags Centrum Onderwijsbegeleiding) om deze taak te kunnen vervullen. De afdelingsleiders kunnen deze leerlingen inzetten. Indien nodig wordt hierbij ook de zorgcoördinator, die ook in de functie van vertrouwenspersoon functioneert als pestcoördinator betrokken. Het pestprotocol is te vinden op onze website en op de drive bij het leerjaar van uw kind.

5.2 Samenwerkingsverbanden

Sorghvliet is aangesloten bij de Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Zuid-Holland West. Een aantal malen per jaar komen de schoolleiders van de vwo-scholen bij elkaar voor overleg.

De zorgcoördinator kan voor overleg over leerlingen die extra zorg behoeven advies inwinnen bij de consulent van het SMW.
Het overleg over aanmelding en de warme overdracht van achtstegroepers verloopt via BOVO. (basisonderwijs-voortgezet onderwijs). Het schoolondersteuningsprofiel waarin de basis- en extra zorg wordt besproken, staat op de website van de school. 

5.3 Gymnasium plus

Voor meer begaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid  extra uitdaging te krijgen. Zo kunnen leerlingen al in de onderbouw deelnemen aan de Wiskunde Plus Klas, waardoor leerlingen vervroegd aan het vak wiskunde D kunnen beginnen. Verder kunnen zij kiezen voor het het volgen van het vak Chinees, of voor het volgen van filosofie, bedrijfseconomie of kunst in de bovenbouw. De leerlingen doen uiteindelijk vervroegd examen in het gekozen vak. 

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen kiezen voor extra vakken en programma’s aan universiteiten en kunnen op school deelnemen aan kortere of langere leergangen in verscheidene onderwerpen. 
In klas 4, 5 en 6 kunnen leerlingen deelnemen aan het Honours Programma. Dit programma, ontwikkeld in samenwerking met de Stichting het Zelfstandig Gymnasium, stelt bovenbouwers in de gelegenheid een eigen onderzoek of project uit te voeren. 

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich bovendien opgeven om (tegen betaling) bijles te geven aan leerlingen die extra ondersteuning voor een bepaald vak nodig hebben. 

5.4 Decanaat
De decaan begeleidt leerlingen bij hun profielkeuze en geeft inlichtingen omtrent de mogelijkheden van verdere studie en de eisen die de vervolgopleidingen stellen. Ook het geven van informatie over nieuwe studierichtingen, studie in het buitenland, testen voor studie- of beroepskeuze, aanvragen studiebeurzen e.d. behoort tot de taken van de decaan. In de derde klas worden speciale keuzebegeleidingslessen gegeven in verband met de profielkeuze. Sommige universiteiten bieden speciale programma’s voor talentvolle leerlingen. Deze leerlingen krijgen van de school de gelegenheid om deze programma’s te volgen, vaak een dagdeel in de week. 
Leerlingen die in het buitenland willen studeren, kunnen hierover contact opnemen met hun decaan. De decaan voor de klassen 3 en 4 is mw. Van Welzen (Wz); mevrouw Rackwitz (Ra) is de decaan van de klassen 5 en 6.

5.5 Begeleider Special Educational Needs 

De school heeft een begeleider voor special educational needs in dienst die leerlingen onder andere hulp biedt bij problemen met spelling en begrijpend lezen. Mevrouw A. de Boer is via de mail te bereiken. Haar afkorting is Db.

5.6 Opvanguren

Uitgangspunt is dat de lessen van het tweede tot en met het vijfde uur altijd doorgang vinden. Bij absentie van een docent wordt de klas in principe opgevangen door een andere docent: de klas dient dan zelfstandig verder te werken aan het betreffende vak, ofwel andere studiewerkzaamheden te verrichten. Voor de bovenbouw geldt dat leerlingen voor wie op een bepaald uur geen les ingeroosterd staat naar de studieruimte gaan, waar ze zich zelfstandig aan hun schoolwerk wijden.

5.7 Verzuimbeleid

Verzuimregistratie Sorghvliet

  1. Bij ziekte of absentie door afspraken bij artsen enz dienen de ouders de absentie tijdig via de mail door te geven aan de absentenregistratie. Leerlingen die ziek zijn, dienen dagelijks te worden afgemeld.
  2. Bij speciale schoolactiviteiten die niet een hele klas of jaarlaag betreffen, dienen de organisatoren de deelnemende leerlingen tijdig te melden bij de absentenregistratie.
  3. Docenten melden elk lesuur de absenties in hun klas in de klassenlijst van Magister;  de dan al bekende absenten zijn op dat moment al in het systeem gemeld.
  4. Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet de leerling zich melden bij een afdelingsleider of de coördinator absenten;
  5. Gedurende de dag loopt de absentiemedewerker alle ongeoorloofde absenten na en spreekt met eventuele spijbelaars af op welke manier zij het gespijbelde uur inhalen.
  6. Bij buitenschoolse activiteiten verzorgen we presentielijsten voor de collega’s die de activiteiten begeleiden.

Beleid omtrent ongeoorloofd verzuim
Leerlingen die spijbelen halen de tijd die zij gespijbeld hebben dubbel in. In de praktijk betekent dit, dat zij de volgende dag tot 17 uur onder begeleiding moeten werken in lokaal 07. Leerlingen die te vaak spijbelen worden hierop aangesproken door de mentor. Omdat schoolleiders met enige regelmaat aan het einde van de middag naar huis bellen, is dit dan ook bij ouders bekend. De mentor heeft hierover ook contact met het thuisfront.
Als het spijbelen verder geen enkele oorzaak heeft, houdt Sorghvliet de leerplichtregels aan voor het melden van het verzuim bij het verzuimloket. Leerlingen die een psycho-somatische reden hebben voor het spijbelen zijn bekend in het interne zorgoverleg.

Beleid omtrent aanvraag geoorloofd verzuim
In voorkomende gevallen kan een ouder voor zijn of haar kind bijzonder verlof aanvragen. In de regel beslist de afdelingsleider over de toekenning van dit verlof. Bij twijfel is er altijd contact met de Dienst Leerplichtzaken van de gemeente waarin kind en ouders wonen.

Beleid omtrent te laat komen
Leerlingen die te laat komen, dienen zich te melden bij onze verzuimmedewerker. Er is dagelijks een lid van de schoolleiding belast met de toezicht op de te-laat-komers. 
Op Sorghvliet is het toegestaan om één keer zonder reden te laat te komen; bij de tweede keer moet de leerling zich de volgende dag om 8 uur melden. De verzuimcoördinator laat de ouders weten dat hun kind te vaak te laat is. Hierna volgt een gesprek met de afdelingsleider en de leerling/ouders. Sorgvliet hanteert de 3-6-9-regel van de Dienst Leerplichtzaken. Kort gezegd betekent dit dat leerlingen die meer dan 9 keer te laat komen, gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

5.8 Huiswerkinstituut Lyceo

Sorghvliet werkt samen met Lyceo. Informatie over dit instituut is beschikbaar via de website. Het instituut verzorgt een training ‘leren leren’ die sommige leerlingen door school wordt aangeboden. Er bestaat ook de mogelijkheid huiswerkbegeleiding te volgen bij Lyceo. De medewerkers zijn dagelijks op school aanwezig.

5.9 Schoolarts

De schoolarts is bereikbaar bij het centrum voor Jeugdgezondheidszorg, Scheveningseweg 56, 2517 KW Den Haag, tel. 7526611

5.10 Zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werk

De zorgcoördinator van de school begeleidt leerlingen met persoonlijke problemen. In overleg wordt een leerling doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker die één dag per week op school aanwezig is.

5.11 Vertrouwenspersonen

Sorghvliet kent twee vertrouwenspersonen. Bij hen kunnen leerlingen altijd terecht voor een vertrouwelijk gesprek.

5.12 Vertrouwensinspecteur


Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 113111 (lokaal tarief).

5.13 Klachtenregeling en klachtencommissie

Op Sorghvliet is het een goede gewoonte een klacht eerst te bespreken met de direct betrokkenen. Het eerste aanspreekpunt is de docent, waarna de mentor aangesproken kan worden. De mentor bespreekt een serieuze klacht met de afdelingsleider die de klacht inbrengt in het schoolleidersoverleg. Als de klacht voor ouders niet naar tevredenheid afgehandeld is, kunnen zij zich vervoegen bij de klachtencommissie. 

Sorghvliet is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE van Verus, Postbus 381, 3440 AJ Woerden. De klachtenregeling is op aanvraag beschikbaar ter inzage.
 

6. Financiƫn

6.1 Boeken

Sorghvliet heeft voor alle leerjaren een boekenfonds. De overheid vergoedt deze boeken; u krijgt daar dus geen rekening voor. We verwachten dat alle leerlingen voorzichtig met hun boeken omgaan. Aan het eind van de cursus leveren de leerlingen hun boeken weer in. Als boeken aantoonbaar beschadigd zijn, krijgen de ouders hiervoor een rekening.

6.2 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. De lessen die wij geven worden immers door het rijk bekostigd. Iedereen kan de lessen aan onze school volgen, of de ouderbijdrage nu wel of niet betaald wordt.

In 2018 werd door ouders van Sorghvliet bijna €230.000 betaald aan ouderbijdragen. Dit geld werd besteed aan reproductiekosten (€15.000), kosten ICT (€50.000), mogelijk maken van het volgen van achtste en negende vakken (€50.000), extra kosten reizen en excursies (€15.000), kosten extra schoolactiviteiten zoals toneel, sport- & cultuurdagen (€60.000), kosten extra leermiddelen (€10.000), kosten administratieve systemen (€10.000), kosten extra onderhoud, verbouwingen (€20.000). 

Wanneer het voor u om financiële redenen niet mogelijk is de ouderbijdrage te voldoen, dan kunt u contact opnemen met mw. Hagoort. 

Wanneer u ervoor kiest de bijdrage niet te betalen, dan zult u voor een aantal zaken apart een rekening ontvangen: het betreft dan kosten die wij voor uw kind maken. De ouderbijdrage wordt indien nodig geïndiceerd; beslissingen daaromtrent worden genomen door Curatorium en de oudergeleding van de MR.

Tabel ouderbijdrage

Bruto inkomen

1 kind op school

2 kinderen

3 kinderen

0 – 15.000

65

95

105

15 – 25.000

180

300

400

25 – 40.000

230

380

500

40 – 55.000

260

450

580

55 – 70.000

290

500

640

70 – 90.000

330

580

740

90 – 110.000

370

650

820

110.000 of hoger

410

720

880


6.3 Kosten per leerjaar

Een overzicht (wijzigingen voorbehouden):
Klas 1: brugklaskamp  € 90 ; excursie Blijdorp  € 20
Klas 3: survival € 205; excursie Ieper € 35
Klas 4: reis € 250 tot 300 (onder voorbehoud); excursie Amsterdam € 30
Klas 5: Rome € 800; voor biologen: waddenexcursie € 160; facultatieve taalexamens: € 100 tot 230
Klas 6: Zesdeklasdag € 20;  biologie-excursie  € 25,00
Vervanging gym t-shirt: € 12,50
Gymnasium plus: € 150 (Chinees)

6.4 Rekeningnummers

Voor de vrijwillige ouderbijdrage:
IBAN: NL38 RABO 0123769043   ten name van Christelijk  Gymnasium Sorghvliet te Den Haag.
Voor reizen en excursies en andere activiteiten:
IBAN: NL54INGB0000039303 ten name van ‘Vereniging het s-Gravenhaags Chr Gymnasium’ te Den Haag.

6.5 Tegemoetkoming kosten en studiefinanciering 

Informatie over tegemoetkoming in de studiekosten voor scholieren kunt u vinden op www.duo.nl. Op deze website kunt u ook de studiefinanciering aanvragen als uw kind gaat studeren. 
Op Sorghvliet kennen wij een Rome-spaarplan. Dit stelt ouders in staat gedurende vier schooljaren te sparen voor de Romereis die in klas 5 op het programma staat.
Voor ouders met een Ooievaarspas treft de school een aparte regeling. Informatie daarover is te verkrijgen bij mevrouw Hagoort (ht@...).  
 

 

7. Schoolregels

Op Sorghvliet kennen we natuurlijk schoolregels. Die zijn te vinden in het leerlingenstatuut, dat op de website staat. Als u hier klikt, komt u bij het leerlingenstatuut terecht.