Schoolgids 2023/2024


Alle praktische informatie over Sorghvliet in het schooljaar '23/'24 verzameld.

Inleiding

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is,  brengen wij u digitaal op de hoogte van de praktische gang van zaken op onze school. De informatie die u in deze gids vindt, is de informatie die jaarlijks vast ligt: schoolactiviteiten kunnen soms nog wisselen van datum en daarom vindt u die op de website van onze school en op de drive in het leerjaar van uw kind.

Niettemin denken we dat u met deze informatie voldoende houvast zal hebben om het schooljaar weer aan te kunnen vangen. Wij hopen u dan ook het komende jaar te ontmoeten bij kennismakingsavonden, tafeltjesmiddagen en andere momenten waarop u met ons in overleg kunt om het onderwijs aan uw kind zo sterk mogelijk te maken.

We wensen uw kind en u een succesvol nieuw schooljaar toe!

Drs. S. Zuiderwijk
Rector-bestuurder
Christelijk Gymnasium Sorghvliet

 

1. Praktische Informatie

 

1.1 Doorgeven absenten

Absenten doorgeven in reguliere schoolweken gebeurt via de Magister-app. Meld de absentie voor 8.30 uur. Let op: alleen ziekmeldingen kunnen via Magister doorgegeven worden. Tandarts- en doktersbezoek moeten per mail doorgegeven worden via absenten@gymnasium-sorghvliet.nl
In toetsweken moet absentie gemeld worden via absenten@gymnasium-sorghvliet.nl . Meld dan gelijk om welke gemiste toetsen het gaat.

 

1.2 Adreswijzigingen en schoolverklaringen; toestemming gebruik persoonsgegevens

Wijziging van adres moet zo spoedig mogelijk per e-mail aan de administratie worden doorgegeven. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunt u zelf wijzigen in Magister. Dat doet u door in te loggen in Magister en dan rechtsboven op uw profiel te klikken.
In het kader van de AVG-wetgeving heeft de school uw toestemming nodig voor het gebruik van gegevens van uw kind. In Magister kunt u uw keuze aangeven. Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelf toestemming verlenen.
Formulieren die de rector moet ondertekenen, kan men bij de administratie inleveren. Deze kunnen daar op de eerstvolgende werkdag weer worden opgehaald.

 

1.3 Vakanties en vrije dagen

Prinsjesdag

19 september 2023

Herfstvakantie

16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 februari 2024  t/m 23 februari 2024

Pasen

29 maart 2024 t/m 1 april 2024

Meivakantie

29 april 2024  t/m 10 mei 2024

Koningsdag

27 april 2024 (weekend)

Bevrijdingsdag

5 mei 2024 (meivakantie)

Hemelvaart

9 mei 2024 (meivakantie)

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

15 juli 2024 t/m 23 augustus 2024

 

1.4 Lestijden

Vanaf 08.00 uur is het schoolgebouw open

 1e lesuur  8.30 - 9.15 uur
 2e lesuur  9.15 - 10.00 uur
 Eerste pauze  10.00 - 10.20 uur
 3e lesuur  10.20 - 11.05 uur
 4e lesuur  11.05 - 11.50 uur
 Tweede pauze  11.50 - 12.20 uur
 5e lesuur  12.20 - 13.05 uur
 6e lesuur  13.05 - 13.50 uur
 Derde pauze  13.50 - 14.05 uur
 7e lesuur  14.05 - 14.50 uur
 8e lesuur  14.50 - 15.35 uur

 

 

1.5 Bereikbaarheid schoolleiding en docenten

Naam/functie/e-mail
E-mailadressen bestaan uit de afkorting en vervolgens ‘@gymnasium-sorghvliet.nl’. De rector is te bereiken via rector@

Schoolleiding
drs. S. Zuiderwijk, rector-bestuurder (afkorting: Zw)
per 1 oktober zal dhr. drs. H. Luyendijk als interim-rector aan de school verbonden zijn (afkorting Hld)    
mw. drs. J. A. E. Hagoort-Bink, conrector, aanmelding nieuwe leerlingen (afkorting: Ht)
mw. drs. M. W. S. Welten, afdelingsleider klas 1 en 2 (afkorting: We) dhr. X. M. Beute MEd, afdelingsleider klas 3 en 4 (afkorting: Be)       mw. drs. M. R. Hulshof, afdelingsleider klas 5 en 6 (afkorting: Hf)

Decanen
mw. dr. J. van Welzen, decaan klas 3 en 4 (afkorting: Wz)
mw. N. van der Lely, decaan klas 5 en 6 (decaan5-6@...)

Vertrouwenpersonen leerlingen
mw. drs. L. J. van de Beek (afkorting: Bk)    
dhr. M. H. J. T.  Visser (afkorting: Vi)        

Coördinator Passend Onderwijs
mw. drs. L. J. van de Beek (afkorting: Bk)   

 

1.6 Gebouw

De school is gevestigd in een pand dat dateert uit 1965. In de loop der jaren heeft het gebouw een flink aantal uitbreidingen en renovaties ondergaan. De school onderkent en staat achter de ideeën over de ‘Gezonde schoolkantine’ en heeft hierover regelmatig overleg met de cateraar die in de pauzes actief is. In het kader van het veiligheidsbeleid heeft de school een uitgebreid ontruimingsplan. Twee keer per jaar is er op school een ontruimingsoefening. Na de oefening evalueren we de ontruiming en stellen we het ontruimingsplan bij. Het ontruimingsplan staat op de drive van de school.   

 

1.7 Schoolbibliotheek

Alle leerlingen zijn lid van de schoolbibliotheek.
De bibliotheek wordt beheerd door de mediathecaris. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur.

Alle boeken (m.u.v. naslagwerken, uittrekselboeken e.d.) kunnen met inachtneming van de volgende voorwaarden geleend worden:

 • de uitleentermijn is drie weken; iedere leerling is verplicht een geleend boek in goede staat terug te brengen;
 • wanneer een leerling een boek kwijtraakt of beschadigt, moet hij een nieuw exemplaar leveren. Indien dit niet mogelijk is, moet de leerling € 12,50 vergoeden

 

1.8 Chromebooks

We werken met de digitale leeromgeving Google Classroom. Om daar goed mee te kunnen werken, dienen de leerlingen een chromebook aan te schaffen (voor wie dat niet kan of wil, hebben we op school een apparaat beschikbaar). We werken volgens het principe ‘Bring your own device’ met dien verstande dat wij een sterke voorkeur hebben voor de aanschaf van een chromebook via de leverancier ‘The Rentcompany’. Op onze site staat een link naar dat bedrijf. 
We doen op Sorghvliet aan blended learning. Dat houdt in dat we gebruikmaken van alle voordelen van traditioneel en digitaal onderwijs. Om die reden is een chromebook een handiger device dan bijvoorbeeld een laptop: hij is handzamer, start snel op, gebruikt minder elektriciteit en leerlingen kunnen er geen afleidende programma’s op installeren.

 

1.9 Kluisjes

De leerlingen van klas 1 en 2  beschikken over een kluisje waar ze hun boeken en gymspullen in kunnen bewaren. De leerlingen uit klas 3 en de bovenbouw kunnen zelf aangeven of ze een kluisje willen.

 

1.10 Oud-leerlingenvereniging ‘HERMES’

De school kent een oud-leerlingenvereniging: ‘HERMES’ (Haec Est Res Memorabilior: Excellens Schola). Iedereen die leerling is geweest van Sorghvliet kan lid worden.

De belangrijkste doelstelling is de contacten tussen oud-leerlingen onderling en de band met de school te onderhouden. De vereniging geeft daartoe o.a. tweemaal per jaar het blad ‘Vinculum’ uit en heeft een Facebookpagina. Op de jaarvergadering / reünie kan men oud-klasgenoten en (oud-)docenten ontmoeten.

De minimumcontributie bedraagt €15,- per jaar (voor echtparen €22,50).

E-mail: info@hermesonline.nl
Internet: www.hermesonline.nl

 

1.11 Inspectie van het onderwijs

Contactinspecteur voor Sorghvliet is mevrouw Faber. De inspectie is alleen via algemene mailadressen te bereiken.
e-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

2. Onderwijs

2.1 Schoolplan

In het schoolplan worden de doelstellingen van de school omschreven evenals de plannen en prioriteiten voor de komende jaren. Het is te vinden op de website. Sorghvliet stelt het schoolplan jaarlijks bij, om zo snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in het onderwijs.

Het schoolplan bevat naast de plannen voor de toekomst ook een terugblik op het afgelopen schooljaar.


2.2 Lessentabel 2023-2024

                                                                   

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Godsdienst

1

1

1

1

1

 

Nederlands

3

3

3

2

3

3

Latijn

3

3

3

4

5

4

Grieks

 

3

3

4

5

4

Grieks/Latijn

 

 

 

6

 

 

Frans

3

2

2

3

3

3

Duits

2

2

2

3

3

3

Engels

3

2

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

3

3

Maatschappijleer

 

 

 

2

 

 

Aardrijkskunde

2

1

2

2

3

3

Economie

 

 

1

2

3

3

Wiskunde

3

3

3

 

 

 

Wiskunde C

 

 

 

 

3

3

Wiskunde A

 

 

 

3

3

3

Wiskunde B

 

 

 

4

4

3

Wiskunde D

 

 

 

2

3

3

Science/ Nask

1

2

 

 

 

 

Natuurkunde

 

 

2

2

3

3

Scheikunde

 

 

2

2

3

3

Biologie

2

3

 

2

3

3

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

 

 

 

3

3

3

Filosofie

 

 

 

2

3

3

Tekenen/Kunstvak

2

2

 

2

3

3

Kunst

 

2

2

 

 

 

Bedrijfseconomie

 

 

 

2

3

3

Chinees

 

2

2

2

2

2

Muziek

2

 

 

 

 

 

Lichamelijke Opvoeding

3

2

2

2

2

1

Mentorles

1

1

1

 

1

 

OWG

0,4

0,6

 

 

 

 

 

 

2.3 Profielkeuze

De leerlingen van klas 3 krijgen in de mentorles en tijdens de profielkeuzedag voorlichting over het programma in de bovenbouw en de keuzemogelijkheden. Zij kiezen een profiel plus een klassieke taal en minimaal één extra vak.

De decaan organiseert een voorlichtingsmomenten voor ouders en leerlingen waar informatie verstrekt wordt over de profielkeuze.
 

2.4 Toetsing en rapportage

Het cursusjaar is verdeeld in vijf perioden. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek; de data van deze toetsweken vindt u in de agenda op de website.
 

Cijfers klas 1 t/m 3

Het toetsprogramma ligt voor alle vakken vast in het Programma van Toetsen en Opdrachten (PTO) dat aan alle leerlingen aan het begin van de periode bekend wordt gemaakt via Classroom.

Na iedere periode ontvangen de leerlingen en de ouders een cijferrapportage. Op basis hiervan wordt het jaarcijfer per vak vastgesteld. Bij de berekening van het jaarcijfer tellen alle periodecijfers even zwaar mee. Het jaarcijfer wordt uitgedrukt in hele getallen. Voor de afronding geldt de volgende regel: als het gewogen gemiddelde tussen x,3 en x,7 ligt, beslist de docent over de afronding. In alle andere gevallen wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal.

Op grond van de jaarcijfers oordeelt de docentenvergadering of een leerling kan worden bevorderd.

Om bevorderd te worden dient een leerling te voldoen aan de bevorderingsnormen zoals vermeld in de tabel. Om voor bevordering naar het natuurprofiel (klas 4) in aanmerking te komen dient een leerling minimaal 20 punten te hebben voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Voor een natuurprofiel zonder natuurkunde moet de leerling minstens 13 punten halen voor wiskunde en scheikunde. Het gaat om de afgeronde eindcijfers op de definitieve eindlijst. Er is geen mogelijkheid om een cijfer via een herexamen te herkansen. Leerlingen die bevorderd kunnen worden, maar niet aan deze norm voldoen, bevorderen we naar het maatschappijprofiel.

In klas 3 dienen leerlingen voor de twee klassieke talen minimaal 11 punten te halen. Als zij niet aan deze eis voldoen, hebben zij automatisch een herexamen in de laatste week van het schooljaar om hun deficit voor één van de vakken weg te werken.
 

Cijfers klas 4 t/m 6

De regels voor beoordeling en bevordering staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van elk der drie klassen. Het PTA vindt u op de website. Strikt formeel is het PTA van klas 4 voor de meeste vakken een PTO.

Na iedere periode ontvangen de leerlingen en de ouders een cijferrapportage. Op basis van deze cijfers en andere beoordelingen wordt het overgangsrapport vastgesteld.


 

2.5 Bevordering 2022-2023

Bevordering met een 3 (of lager cijfer) voor enig vak is niet mogelijk. Een cijfer lager dan 6 voor een examenvak geeft verliespunten: een 5 één verliespunt, een 4 twee verliespunten. Onderstaande tabel geldt voor de klassen 1 t/m 4.
 

Verliespunten binnen

 examenvakken

0

1

2

3

4

4

>4

gemiddelde van

de examenvakken

 

 

 

 

6

<6

 

Overgang 1 > 2

Overgang 2 > 3

Overgang 3 > 4

Overgang 4 > 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

-

-

-

-

-


Bevorderd:        +­     
Bespreken:        x
Niet bevorderd:  -


Taken

Een taak bestaat uit het inhalen/herhalen van een deel van de stof van een vak van het afgelopen jaar. De omvang is zodanig, dat een week flink werken de leerling de gewenste basis kan verschaffen. De taak wordt gemaakt in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Deelname aan deze taakweek is verplicht voor de overgang naar het volgend leerjaar.
 

Herexamen

Als een leerling niet zonder meer bevorderd kan worden, is de leerling “in bespreking”. Bespreking kan leiden tot de beslissing ‘bevorderd’ of ‘niet bevorderd’. Ook kan de vergadering besluiten de beslissing uit te stellen door middel van een herexamen.
Een herexamen is een examen over de stof van minimaal een of twee perioden van een vak. De leerling bereidt zich in de laatste week van het schooljaar voor op het herexamen. Het examen wordt afgenomen op de laatste dag van de cursus en beoordeeld door twee docenten. Voor het herexamen dient de leerling minimaal een 5,5 te halen. Een herexamen kan niet herkanst worden. Alleen bij de overgang naar klas 6 wordt het resultaat van het herexamen meegenomen in het jaarcijfer.
 

Cijfers niet-examenvakken

1. Een onvoldoende levert altijd een taak op.
2. In de klassen 1, 2 en 3 levert het gemiddelde van de eindcijfers voor de niet-examenvakken compensatiepunten op (gemiddeld 7: één compensatiepunt; gemiddeld 8: twee compensatiepunten, enz.).
 

Doubleren

Leerlingen die doubleren hebben het recht om het schooljaar op Sorghvliet over te doen, tenzij de docentenvergadering moverende redenen heeft om dat recht niet toe te kennen. In klas 1 kan de docentenvergadering een leerling bindend adviseren niet terug te keren na doubleren. Doubleren in opeenvolgende schooljaren of twee keer in hetzelfde schooljaar is niet toegestaan.

Het besluit van de docentenvergadering is bindend. Regels omtrent doubleren staan ook vermeld in het Leerlingenstatuut.

Procedure rond het slot van de cursus 2023-2024:

 1. Op dinsdag 2 juli 2024 krijgen de leerlingen hun toetsen terug van de mentor en controleren zij hun cijferlijst van periode 1 t/m 5.
 2. Wanneer ouders wensen dat de vergadering op de hoogte is van bepaalde gegevens over hun kind, dan kunnen zij deze gegevens uiterlijk maandag 1 juli 2024, 15.00 uur  per mail aan de mentor van de leerling verstrekken. Wij gaan ervan uit dat door deze maatregel alle relevante informatie over een leerling ter vergadering beschikbaar is.
 3. In de dagen na 2 juli vergaderen de docenten over de overgang van alle leerlingen. Uiterlijk de avond na die vergadering maakt de mentor aan leerlingen die niet bevorderd zijn of herexamen moeten doen, bekend wat de uitslag van de vergadering is.
 4. Leerlingen met een herexamen of een taak dienen zich op maandag 8 juli 2024 op school te melden voor het inhaalprogramma. Dit programma is verplicht.

3. Kwaliteit

3.1 Kwaliteitsbeleidsplan

Sorghvliet kent al enige jaren een uitgebalanceerd systeem van kwaliteitsbeoordeling met leerlingenenquêtes, ouderenquêtes, docentenenquêtes, resultaatcontroles en coaching. De  systematiek achter ons kwaliteitsbeleidsplan is verwoord in het Kwaliteitsbeleidsplan, dat te vinden is op onze site.

 

3.2 Verantwoording aan de inspectie van het onderwijs

 

Kwaliteit betekent voor ons onder andere dat wij iedere leerling bij wie dit maar enigszins mogelijk is naar een succesvolle afsluiting van de schoolcarrière leiden. Ons hoge rendement betekent dat we hierin slagen. De resultaten die we kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden, zijn van het schooljaar 2021-2022. Van het schooljaar 2022-2023 hebben we alleen nog eigen gegevens. Die worden over het algemeen in de toekomst positief bijgesteld: leerlingen die van onze 1e klas doorstromen naar een 2-vwo op een andere school worden bijvoorbeeld niet als doubleurs gezien door de inspectie.

De resultaten van het afgelopen schooljaar laten zich vatten in onderstaande tabel.

De inspectie maakt gebruik van een aantal indicatoren om het succes van een school te meten. Een drietal van die indicatoren bespreken we hier. Zo meet de onderbouwsnelheid de mate waarin de leerlingen van klas 1 en 2 doorstromen naar het volgend leerjaar. De inspectie berekent deze norm aan de hand van het gemiddelde van de laatste drie jaar. Op dit moment scoort Sorghvliet met een gemiddeld percentage van 97,14% 3 procentpunt boven de norm.

De onderwijsinspectie stelt ook normen voor de bovenbouw, wederom een jaar na dato, dus voor het schooljaar 2020-2021. Zij stelt dat een school van ons type een gemiddelde doorstroom moet hebben van 81,08%. Bij ons was het gemiddelde van de laatste drie gemeten schooljaren  maar liefst 14 procentpunt hoger, namelijk 95,13%.
 

3.3 Plusprogramma

Dertien van onze leerlingen deden, veelal in het plusprogramma, alvast examen in een extra vak. Eén vierdeklasser deed alvast examen kunst, twee vierdeklassers deden filosofie, één vijfdeklasser deed alvast Engels, één deed Duits en één deed Frans. Ook deed nog één vijfdeklasser beco en volgden achttien leerlingen vijf jaar lang Chinees. Ook dat sloten zij af met een examen.
 

3.4 Zonder diploma van school

Sorghvliet is verplicht te melden hoeveel leerlingen de school hebben verlaten zonder diploma. Voor een categoraal gymnasium is dat een bijzondere verplichting: veel van de leerlingen die bij ons van school gaan, stoppen met het volgen van een gymnasiumopleiding, maar gaan wel door op een VWO-school en gaan derhalve feitelijk gewoon over. Andere scholen vangen leerlingen die een dergelijke overstap maken ‘gewoon’ binnen de eigen schoolmuren op en hoeven deze leerlingen derhalve niet te vermelden in de schoolgids, terwijl de situatie eigenlijk hetzelfde is.

Van de 3 eersteklassers die onze school verlieten, is er één naar een ander soort onderwijs, en zijn twee leerlingen bevorderd naar een 2e klas VWO.

Van de 8 leerlingen die na klas 2 onze school verlieten, ging er één naar een ander soort onderwijs. Drie leerlingen gaan verder in 3 havo en 4 leerlingen in 3 vwo. De laatste groep is dus feitelijk regulier bevorderd maar koos ervoor verder te gaan op een school zonder klassieke talen.

Zeven leerlingen verlieten ons na klas 3. Eén leerling was een uitwisselingstudent, één leerling gaat naar een ander soort onderwijs en één leerling verhuist. De overige vier leerlingen gaan verder in 4havo.

Na klas 4 verlieten 4 leerlingen onze school. Twee kozen voor internationaal onderwijs; twee leerlingen gaan via de VAVO de havo proberen af te ronden. In klas 5 ten slotte stroomden 3 leerlingen af. Zij gingen naar een ander soort onderwijs, de VAVO en het MBO. Dit jaar verliet één leerlingen uit de zesde zonder diploma de school om de schoolcarrière af te ronden op de VAVO.
 

3.5 Inspectiebezoek

De inspectie van het Onderwijs heeft in het kader van het regulier bestuursonderzoek op 5 en 7 juni 2018 de school bezocht. Op basis van het verantwoorde beleid en de naleving van dit beleid in de school heeft Sorgvliet de kwalificatie ‘goed’ ontvangen. Op 15 september en 6 oktober 2023 zullen wederom inspectiebezoeken plaatsvinden.
 

3.6 Verantwoording resultaten

Sorghvliet verantwoordt de resultaten op de site ‘Scholen op de kaart’. U vindt deze informatie hier.

4. Organisatie

4.1 Algemeen Bestuur

Sorghvliet is opgericht door de ‘Vereniging Het ‘s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium’. Tot aan 2019 was het curatorium van deze vereniging, waarbij ‘Sorghvliet’ als naam werd toegevoegd, het bestuur van de school. Vanwege veranderende wetgeving moest de organisatiestructuur van de school gewijzigd worden.

Gekozen is voor een one-tier-model, waarin de rector als dagelijks bestuurder lid is van het algemeen bestuur van de school waarin de leden van het curatorium plaatsnemen. Het algemeen bestuur treedt op als toezichthouder, terwijl de rector de dagelijkse leiding heeft over de school.
Met deze organisatievorm voldoet (het bestuur van) Sorghvliet aan de eisen die de VO-Raad in de Code Goed Bestuur aan de school stelt.

Op de rector-bestuurder na (die geen lid kan zijn van de vereniging), is het Algemeen Bestuur tevens het bestuur van de ‘Vereniging Het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet’ waarvan ouders en verzorgers van leerlingen lid kunnen zijn. De grondslag van de vereniging luidt: ‘De vereniging laat zich in al haar arbeid inspireren door op de christelijke traditie gebaseerde normen en waarden.’

De samenstelling van het Algemeen Bestuur  is in het schooljaar 2023-2024 als volgt:

mw. mr. K.G. Scheepers, voorzitter
dhr. drs. R.H. van Luijk, secretaris
dhr. drs. J. J. H. Meys, portefeuillehouder financiën
dhr. mr. F. Th. P. van Voorst, portefeuillehouder juridische zaken
dhr. dr. B.J.D. van Vreeswijk, portefeuillehouder christelijke identiteit

Ouders van leerlingen die lid willen worden van de Vereniging kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris, via het algemene mailadres van school.
            

4.2 Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit acht leden die de diverse geledingen vertegenwoordigen: twee ouders, twee leerlingen en vier medewerkers. Alle geledingen hebben via de MR inspraak in het beleid zoals dat door het curatorium wordt gevoerd. Brieven aan de MR kan men richten aan de secretaris van de MR, mevr.  N. M Boomsma MA (Bm@gymnasium-sorghvliet.nl).
 

4.3 Leerlingenraad en leerlingenbestuur

Sorghvliet heeft een actieve leerlingenraad. Deze bespreekt verschillende (beleidsmatige) schoolzaken en adviseert de schoolleiding hierover. De leerlingenraad bestaat uit een groep van minimaal twaalf leerlingen; twee vertegenwoordigers uit elk leerjaar. De voorzitter van de leerlingenraad is afkomstig uit klas 5. Daarnaast vormen twee leerlingen uit de raad (de voorzitter en de oud-voorzitter) de leerlingengeleding van de MR. De leerlingenraad komt gemiddeld elke twee weken bij elkaar en vergadert dan over onderwerpen als huiswerk/studieplanners, de toetsweek en bijvoorbeeld autonomie en keuzevrijheid voor leerlingen.

De school kent ook een leerlingenbestuur. Dit wordt gevormd door leerlingen uit klas 5 en ondersteund door twee docenten. Dit bestuur organiseert veelal buitenschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien en schoolfeesten.
 

4.4 Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van alle leerlingen en onderhoudt regelmatig contact met de schoolleiding en andere geledingen. De klassenouders vormen een subcommissie van de oudercommissie; zij stimuleren de informatie-uitwisseling tussen ouders, mentoren, leraren en schoolleiding en tussen de ouders van hun klas. De samenstelling van de oudercommissie wordt via de website bekend gemaakt.

U kunt via de administratie van de school contact zoeken met de oudercommissie.

 

5. Begeleiding en zorg

5.1 Klassenmentor

De klassen 1 tot en met 3 hebben een klassenmentor.  Zij hebben een mentoruur op het rooster staan. In klas 1 wordt daarin veel aandacht besteed aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, aan de sfeer in de klas en aan verschillende studievaardigheden. Ook in de tweede klas is er aandacht voor de aanpak van het huiswerk, studiehouding en de omgang met elkaar. In de derde en vierde klas besteden mentoren en leerlingen vooral tijd aan gesprekken over profielkeuze, studievoortgang en studieplanning.

In klas 4, 5 en 6 hebben de leerlingen vijf of zes mentoren per jaarlaag. In alle klassen geldt dat de mentor zo nodig steun biedt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt is.

De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding berust bij de afdelingsleider van het leerjaar, die contact onderhoudt met leerlingen, mentoren, decaan en ouders. De afdelingsleider wordt ondersteund door een hoofdmentor.

In het geval van pesten kent Sorghvliet leerlingbemiddeling. Een groepje leerlingen dat zich hiervoor aanmeldt, krijgt een opleiding bij HCO (Haags Centrum Onderwijsbegeleiding) om deze taak te kunnen vervullen. De afdelingsleiders kunnen deze leerlingen inzetten. Indien nodig wordt hierbij ook de coördinator Passend Onderwijs, die ook in de functie van vertrouwenspersoon functioneert als pestcoördinator betrokken. Het pestprotocol is te vinden op onze website en op de drive bij het leerjaar van uw kind.
 

5.2 Samenwerkingsverbanden

Sorghvliet is aangesloten bij de Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Zuid-Holland West. Een aantal malen per jaar komen de schoolleiders van de vwo-scholen bij elkaar voor overleg. De coördinator Passend Onderwijs kan voor overleg over leerlingen die extra zorg behoeven advies inwinnen bij de consulent van het SMW.

Het overleg over aanmelding en de warme overdracht van achtstegroepers verloopt via BOVO. (basisonderwijs-voortgezet onderwijs). Het schoolondersteuningsprofiel waarin de basis- en extra zorg wordt besproken, staat op de website van de school.
 

5.3 Gymnasium plus

Voor meer begaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid  extra uitdaging te krijgen. Zo kunnen zij kiezen voor het het volgen van het vak Chinees, of filosofie, bedrijfseconomie of kunst in de bovenbouw. De leerlingen doen uiteindelijk vervroegd examen in het gekozen vak.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen kiezen voor extra vakken en programma’s aan universiteiten en kunnen op school deelnemen aan kortere of langere leergangen in verscheidene onderwerpen.

In klas 4, 5 en 6 kunnen leerlingen deelnemen aan het Honours Programma. Dit programma stelt bovenbouwers in de gelegenheid een eigen onderzoek of project uit te voeren. Het initiatief voor het onderzoek of project komt van de leerlingen zelf; vanuit school houden begeleiders het proces in de gaten.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich bovendien opgeven om (tegen betaling) bijles te geven aan leerlingen die extra ondersteuning voor een bepaald vak nodig hebben.
 

5.3 Decanaat

De decaan begeleidt leerlingen bij hun profielkeuze en geeft inlichtingen omtrent de mogelijkheden van verdere studie en de eisen die de vervolgopleidingen stellen. Ook het geven van informatie over nieuwe studierichtingen, studie in het buitenland, testen voor studie- of beroepskeuze, aanvragen studiebeurzen e.d. behoort tot de taken van de decaan. In de derde klas worden speciale keuzebegeleidingslessen gegeven in verband met de profielkeuze. Sommige universiteiten bieden speciale programma’s voor talentvolle leerlingen. Deze leerlingen krijgen van de school de gelegenheid om deze programma’s te volgen, vaak een dagdeel in de week.

Leerlingen die in het buitenland willen studeren, kunnen hierover contact opnemen met hun decaan. De decaan voor de klassen 3 en 4 is mw. Van Welzen (Wz); mevrouw Van der Lely (Le) is de decaan van de klassen 5 en 6.
 

5.4 Begeleider Special Educational Needs

De school heeft een begeleider voor special educational needs die leerlingen onder andere hulp biedt bij problemen met spelling en begrijpend lezen. Mevrouw N. van der Loo, tevens docent Nederlands,  is via de mail te bereiken. Haar afkorting is Lo.
 

5.5 Opvanguren

Uitgangspunt is dat de lessen van het tweede tot en met het vijfde uur altijd doorgang vinden. Bij absentie van een docent wordt de klas in principe opgevangen door een andere docent of onderwijsassistent: de klas dient dan zelfstandig verder te werken aan het betreffende vak, ofwel andere studiewerkzaamheden te verrichten. Voor de bovenbouw geldt dat leerlingen voor wie op een bepaald uur geen les ingeroosterd staat naar de studieruimte gaan, waar ze zich zelfstandig aan hun schoolwerk wijden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat bovenbouwers deze uren gebruiken om zich buiten het schoolgebouw te begeven.
 

5.6 Verzuimbeleid

Verzuimregistratie Sorghvliet:

 1. Bij ziekte of absentie door afspraken bij artsen enz dienen de ouders(1) de absentie tijdig via de Magisterapp door te geven aan de absentenregistratie. Leerlingen die ziek zijn, dienen dagelijks te worden afgemeld.
 2. In toetsweken dienen ouders de absentie tijdig door te geven via absenten@gymnasium-sorghvliet.nl. Vermeld u tevens welke toetsen het betreft.
 3. Bij speciale schoolactiviteiten die niet een hele klas of jaarlaag betreffen, dienen de organisatoren de deelnemende leerlingen tijdig te melden bij de absentenregistratie.
 4. Docenten melden elk lesuur de absenties in hun klas in de klassenlijst van Magister;  de dan al bekende absenten zijn op dat moment al in het systeem gemeld.
 5. Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet de leerling zich melden bij de verzuimcoördinator of bij diens afwezigheid bij een afdelingsleider;
 6. Gedurende de dag loopt de verzuimcoördinator alle ongeoorloofde absenten na en laat de spijbelaars weten, dat zij zich diezelfde dag om 15.30 uur bij hem melden om de gespijbelde uren in te halen.
 7. Bij buitenschoolse activiteiten verzorgen we presentielijsten voor de collega’s die de activiteiten begeleiden.

______

1. Op Sorghvliet mogen leerlingen van 18 jaar en ouder alleen zelf hun absentie melden als ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Voor het gemak spreken we hier alleen over ouders.

 

Beleid omtrent ongeoorloofd verzuim

Leerlingen die spijbelen halen de tijd die zij gespijbeld hebben dubbel in. In de praktijk betekent dit, dat zij de volgende dag tot 17.00 uur onder begeleiding moeten werken in lokaal 07. Leerlingen die te vaak spijbelen, worden hierop aangesproken door de mentor. De mentor heeft hierover dan ook vrijwel altijd contact met het thuisfront.

Als het spijbelen verder geen enkele oorzaak heeft, houdt Sorghvliet de leerplichtregels aan voor het melden van het verzuim bij het verzuimloket.
 

Beleid omtrent aanvraag geoorloofd verzuim

In voorkomende gevallen kan een ouder voor zijn of haar kind bijzonder verlof aanvragen. In de regel beslist de afdelingsleider over de toekenning van dit verlof. Bij twijfel is er altijd contact met de Dienst Leerplichtzaken van de gemeente waarin kind en ouders wonen.
 

Beleid omtrent te laat komen

Leerlingen die te laat komen, dienen zich te melden bij onze verzuimcoördinator. Er is dagelijks een lid van de schoolleiding belast met het toezicht op de te-laat-komers.

Op Sorghvliet is het toegestaan om één keer zonder reden te laat te komen; bij de tweede keer moet de leerling zich de volgende dag om 8 uur melden. De verzuimcoördinator laat de ouders weten dat hun kind te vaak te laat is. Hierna volgt een gesprek met de afdelingsleider en de leerling/ouders. Sorgvliet hanteert de 3-6-9-regel van de Dienst Leerplichtzaken. Kort gezegd betekent dit dat leerlingen die meer dan 9 keer te laat komen, gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.
 

5.7 Corona

De school beschikt over een coronadraaiboek waarin vermeld staat welke acties we nemen in welke fase van de besmettingsgraad in Nederland.. We communiceren in de oudernieuwsbrief over de stappen die we nemen.
 

5.8 Schoolarts

De schoolarts is bereikbaar bij het Centrum voor Jeugdgezondheidszorg, Scheveningseweg 56, 2517 KW Den Haag, tel. 7526611
5.9 Coördinator Passend Onderwijs (copa)  en schoolmaatschappelijk werk
De copa van de school begeleidt leerlingen met persoonlijke problemen. In overleg wordt een leerling doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker die één dag per week op school aanwezig is.
 

5.10 Vertrouwensinspecteur

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113 111 (lokaal tarief).
 

5.11 Klachtenregeling en klachtencommissie

Op Sorghvliet is het een goede gewoonte een klacht eerst te bespreken met de direct betrokkenen. Het eerste aanspreekpunt is de docent, waarna de mentor aangesproken kan worden. De mentor bespreekt een serieuze klacht met de afdelingsleider die de klacht inbrengt in het schoolleidersoverleg. Als de klacht voor ouders niet naar tevredenheid afgehandeld is, kunnen zij zich vervoegen bij de klachtencommissie.

Sorghvliet is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE van Verus, Postbus 381, 3440 AJ Woerden. De klachtenregeling is op aanvraag beschikbaar ter inzage.

6. Financiƫn

6.1 Boeken

Sorghvliet heeft voor alle leerjaren een boekenfonds. De overheid vergoedt deze boeken; u krijgt daar dus geen rekening voor. We verwachten dat alle leerlingen voorzichtig met hun boeken omgaan. Aan het eind van de cursus leveren de leerlingen hun boeken weer in. Als boeken aantoonbaar beschadigd zijn of niet meer in het bezit van de leerling dan krijgen de ouders hiervoor een rekening.
 

6.2 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is strikt vrijwillig. De lessen die wij geven worden immers door het rijk bekostigd. Iedereen kan de lessen aan onze school volgen, of de ouderbijdrage nu wel of niet betaald wordt. We gebruiken de ouderbijdragen om bepaalde activiteiten te bekostigen die we niet vanuit de overheidsfinanciering vergoed krijgen maar die we voor ons onderwijs toch van belang vinden.

Ook wordt de ouderbijdrage gebruikt om het mogelijk te maken dat leerlingen op Sorghvliet meer vakken kunnen volgen dan verplicht is voor hun profiel. Veel van onze leerlingen willen namelijk een breed pakket volgen en in meer dan acht vakken examen doen. Het ministerie houdt daar in het bepalen van het lumpsumbedrag geen rekening mee.

Naast de ouderbijdrage vinden op Sorghvliet een aantal activiteiten plaats waarvoor we ouders een aparte bijdrage vragen, zoals de Romereis in klas 5 of reizen in klas 4. Al deze activiteiten organiseren we voor alle leerlingen. We vragen ouders een vrijwillige bijdrage, omdat het anders onmogelijk is de reis te organiseren. Als 80% van dit soort reizen bekostigd wordt door ouders, laten we de reis doorgaan voor iedereen.

De school behoudt zich het recht voor een bijdrage te vragen voor reizen die buiten schooltijd plaatsvinden en ook niet in het curriculum passen.

In 2022 werd door ouders van Sorghvliet ongeveer € 180.000 betaald aan ouderbijdragen. Dit geld werd onder andere besteed aan het mogelijk maken van het volgen van achtste en negende vakken (€ 60.000), kosten in verband met reizen en excursies (€ 60.000) - de school neemt een deel van de kosten voor zijn rekening en betaalt de docenten die de leerlingen vergezellen -, kosten extra leermiddelen (€30.000) en financiële ondersteuning voor minder draagkrachtigen (€10.000).

De vrijwillige ouderbijdrage wordt indien nodig geïndiceerd; beslissingen daaromtrent worden genomen door het Algemeen Bestuur en de oudergeleding van de MR.Tabel ouderbijdrage

Bruto inkomen

1 kind op school

2 kinderen

3 kinderen

0 – 15.000

65

95

105

15 – 25.000

180

300

400

25 – 40.000

230

380

500

40 – 55.000

260

450

580

55 – 70.000

290

500

640

70 – 90.000

330

580

740

90 – 110.000

370

650

820

110.000 of hoger

410

720

880

 

6.3 Rekeningnummers

Voor de vrijwillige ouderbijdrage:
IBAN: NL38 RABO 0123769043   ten name van Christelijk  Gymnasium Sorghvliet te Den Haag.

Voor reizen en excursies en andere activiteiten:
IBAN: NL54INGB0000039303 ten name van ‘Vereniging het s-Gravenhaags Chr Gymnasium’
te Den Haag.
 

6.4 Tegemoetkoming kosten en studiefinanciering

Informatie over tegemoetkoming in de studiekosten voor scholieren kunt u vinden op www.duo.nl. Op deze website kunt u ook de studiefinanciering aanvragen als uw kind gaat studeren.

Op Sorghvliet kennen wij een Rome-spaarplan. Dit stelt ouders in staat gedurende vier schooljaren te sparen voor de Romereis die in klas 5 op het programma staat.

 

7. Schoolregels

Op Sorghvliet kennen we natuurlijk schoolregels. Die zijn te vinden in het leerlingenstatuut, dat op de website staat. Als u hier klikt, komt u bij het leerlingenstatuut terecht.

8. Communicatie: de oudernieuwsbrief

Op de vrijdag voor elke vakantie verschijnt via de mail een nieuwsbrief waarin we ouders en leerlingen vertellen welke activiteiten er in de periode na de vakantie gaan plaatsvinden. Omdat we de nieuwsbrief ook gebruiken om een update te geven van urgent lopende zaken, zal vaak een extra nieuwsbrief gezonden worden tijdens de periode.

Als u geen nieuwsbrieven ontvangt, neem dan even contact op met de administratie van de school.