Schoolgids 2021/2022


Alle praktische informatie over Sorghvliet in het schooljaar 21/22 verzameld.

Inleiding

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, brengen wij u digitaal op de hoogte van de praktische gang van zaken op onze school. De informatie die u in deze gids vindt, is de informatie die jaarlijks vast ligt: schoolactiviteiten kunnen soms nog wisselen van datum en daarom vindt u die op de website van onze school en op de drive in het leerjaar van uw kind.

Niettemin denken we dat u met deze informatie voldoende houvast zal hebben om het schooljaar weer aan te kunnen vangen. Wij hopen u dan ook het komende jaar te ontmoeten bij ouderavonden, tafeltjesavonden en andere momenten waarop u met ons in overleg kunt om het onderwijs aan uw kind zo sterk mogelijk te maken.

Anders dan andere jaren hebben we dit schooljaar een aantal zaken al eerder gecommuniceerd, omdat het van belang was dat de corona-gerelateerde maatregelen snel bekend werden gemaakt. Deze gids bevat met name de informatie over de zaken die niet door de corona-maatregelen beïnvloed worden.

We wensen uw kind en u een succesvol nieuw schooljaar toe!

Drs. S. Zuiderwijk
Rector-bestuurder
Christelijk Gymnasium Sorghvliet

1. Praktische Informatie

 1.1 Corona
De in deze jaargids weergegeven afspraken zijn door de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus aan veranderingen onderhevig. Ook belangrijke data (zoals die van de toetsweek, of de gang van zaken aan het eind van het schooljaar) zouden in de loop van het jaar kunnen wijzigen.  Eventuele veranderingen worden gecommuniceerd via de mailfunctie van Magister. Zorg dat uw mailadres in dat systeem klopt!

 

1.2 Doorgeven absenten
Per e-mail voor 08.30 uur via absenten@gymnasium-sorghvliet.nl . Een absentie die langer dan een dag duurt, dient dagelijks opnieuw gemeld te worden.

 

1.3 Adreswijzigingen en schoolverklaringen; toestemming gebruik persoonsgegevens
Wijziging van adres moet zo spoedig mogelijk per e-mail aan de administratie worden doorgegeven.
Uw e-mailadres en telefoonnummer kunt u zelf wijzigen in Magister. Dat d
oet u door in te loggen in Magister en dan rechtsboven op uw profiel te klikken.

In het kader van de AVG-wetgeving heeft de school uw toestemming nodig voor het gebruik van gegevens van uw kind. In Magister kunt u uw keuze aangeven. Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelf toestemming verlenen.

Formulieren die de rector moet ondertekenen, kan men bij de administratie inleveren. Deze kunnen daar op de eerstvolgende werkdag weer worden opgehaald.
 

1.4 Vakanties en vrije dagen

Prinsjesdag

21 september 2021

Herfstvakantie

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022  t/m 6 maart 2022

Pasen

15 april 2022 t/m 18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022  t/m 8 mei 2022

Koningsdag

27 april 2022 (meivakantie)

Bevrijdingsdag

5 mei 2022 (meivakantie)

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

 

1.5 Lestijden
Vanaf 08.00 uur is het schoolgebouw open

 1e lesuur  8.30 - 9.20 uur
 2e lesuur  9.20 - 10.10 uur
 Eerste pauze  10.10 - 10.30 uur
 3e lesuur  10.30 - 11.20 uur
 4e lesuur  11.20 - 12.10 uur
 Tweede pauze  12.10 - 12.40 uur
 5e lesuur  12.40 - 13.30 uur
 6e lesuur  13.30 - 14.20 uur
 Derde pauze  14.20 - 14.35 uur
 7e lesuur  14.35 - 15.25 uur
 8e lesuur  15.25 - 16.15 uur

 

1.6 Bereikbaarheid schoolleiding en docenten
Het verdient aanbeveling om het eerste contact met een van de medewerkers van de school te zoeken via e-mail: docenten staan doorgaans overdag voor de klas en hebben tussen de lessen weinig tijd om de telefoon te beantwoorden. Wanneer u een afspraak wilt maken met één van de leden van de schoolleiding, kunt u zich wenden tot de administratie, of, in geval van de rector, mailen naar mw. A. Taal (afkorting: at). De jaaragenda en de lijst van onze medewerkers vindt u op de website van de school.

Naam/functie/e-mail
e-mailadressen bestaan uit de afkorting en vervolgens ‘@gymnasium-sorghvliet.nl’

Schoolleiding
drs. S. Zuiderwijk, rector-bestuurder (afkorting: Zw)                     
mw. drs. J. A. E. Hagoort-Bink, conrector, aanmelding nieuwe leerlingen (afkorting: Ht)

mw. drs. M. W. S. Welten, afdelingsleider klas 1 en 2 (afkorting: We)
dhr. X. M. Beute MEd, afdelingsleider klas 3 en 4 (afkorting: Be)              
mw. drs. M. R. Hulshof, afdelingsleider klas 5 en 6 (afkorting: Hf)

Decanen
mw. dr. J. van Welzen, decaan klas 3 en 4 (afkorting: Wz)

mw. drs. B.M. Rackwitsz-Adolfs, decaan klas 5 en 6 (decaan5-6@...)

Vertrouwenspersonen leerlingen
mw. drs. L. J. van de Beek (afkorting: Bk)             

dhr. M. H. J. T.  Visser (afkorting: Vi)

Zorgcoördinator
mw. drs. L. J. van de Beek (afkorting: Bk)    

 

1.7 Gebouw
De school is gevestigd in een pand dat dateert uit 1965. In de loop der jaren heeft het gebouw een flink aantal uitbreidingen en renovaties ondergaan. De school onderkent en staat achter de ideeën over de ‘Gezonde schoolkantine’ en heeft hierover regelmatig overleg met de cateraar die in de pauzes actief is.

In het kader van het veiligheidsbeleid heeft de school een uitgebreid ontruimingsplan. Twee keer per jaar is er op school een ontruimingsoefening. Na de oefening evalueren we de ontruiming en stellen we het ontruimingsplan bij. Het ontruimingsplan staat op de drive van de school.

 

1.8 Schoolbibliotheek
Alle leerlingen zijn lid van de schoolbibliotheek.
De bibliotheek wordt beheerd door de bibliothecaris.
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur.

Alle boeken (m.u.v. naslagwerken, uittrekselboeken e.d.) kunnen met inachtneming van de volgende voorwaarden geleend worden:

 • de uitleentermijn is drie weken; als een boek te laat teruggebracht wordt, geldt een boetebedrag van € 0,05 per boek per dag;
 • iedere leerling is verplicht een geleend boek in goede staat terug te brengen;

 • wanneer een leerling een boek kwijtraakt of beschadigt, moet hij een nieuw exemplaar leveren. Indien dit niet mogelijk is, moet de leerling € 12,50 vergoeden (deze vergoeding staat los van de eventuele boete wegens overschrijding van de uitleentermijn).

 

1.9 Chromebooks
We werken met de digitale leeromgeving Google Classroom. Om daar goed mee te kunnen werken, dienen de leerlingen een chromebook aan te schaffen. We werken volgens het principe ‘Bring your own device’ met dien verstande dat wij een sterke voorkeur hebben voor de aanschaf van een chromebook via de leverancier ‘The Rentcompany’. Op onze site staat een link naar dat bedrijf.

We doen op Sorghvliet aan blended learning. Dat houdt in dat we gebruik maken van alle voordelen van traditioneel en digitaal onderwijs. Om die reden is een chromebook een handiger device dan bijvoorbeeld een laptop: hij is handzamer, start snel op, gebruikt minder elektriciteit en leerlingen kunnen er geen afleidende programma’s op installeren.

 

1.10 Kluisjes
Alle leerlingen uit de onderbouw  beschikken over een kluisje waar ze hun boeken en gymspullen in kunnen bewaren. De leerlingen uit de bovenbouw kunnen zelf aangeven of ze een kluisje willen. Bij verlies van pasje/sleutel wordt 10 euro in rekening gebracht.

 

1.11 Oud-leerlingenvereniging ‘Hermes’
De school kent een oud-leerlingenvereniging: ‘HERMES’ (Haec Est Res Memorabilior: Excellens Schola). Iedereen die leerling is geweest van Sorghvliet kan lid worden.

De belangrijkste doelstelling is de contacten tussen oud-leerlingen onderling en de band met de school te onderhouden. De vereniging geeft daartoe o.a. tweemaal per jaar het blad ‘Vinculum’ uit en heeft een Facebookpagina. Op de jaarvergadering / reünie kan men oud-klasgenoten en (oud-)docenten ontmoeten. De minimumcontributie bedraagt €10,- per jaar (voor echtparen €15,-).

E-mail: info@hermesonline.nl
Internet: www.hermesonline.nl

 

1.12 Inspectie van het onderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

2. Onderwijs

2.1 Schoolplan
In het schoolplan worden de doelstellingen van de school omschreven evenals de plannen en prioriteiten voor de komende jaren. Het is te vinden op de website. Sorghvliet stelt het schoolplan elke periode bij, om zo snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in het onderwijs. Het schoolplan bevat naast de plannen voor de toekomst ook een terugblik op het afgelopen schooljaar.


2.2 Lessentabel 2021-2022

                                                                   

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Godsdienst

1

1

1

1

1

 

Nederlands

3

3

3

2

3

3

Latijn

3

3

3

4

5

4

Grieks

 

3

3

4

5

4

Grieks/Latijn

 

 

 

6

6

6

Frans

3

2

2

3

3

3

Duits

2

2

2

3

3

3

Engels

3

2

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

3

3

Maatschappijleer

 

 

 

2

 

 

Aardrijkskunde

2

1

2

2

3

3

Economie

 

 

1

2

3

3

Wiskunde

3

3

3

 

 

 

Wi C

 

 

 

 

3

3

Wi A

 

 

 

3

3

3

Wi B

 

 

 

4

4

3

Wi D

 

 

 

2

3

3

Science/ Nask

1

2

 

 

 

 

Natuurkunde

 

 

2

2

3

3

Scheikunde

 

 

2

2

3

3

Biologie

2

3

 

2

3

3

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

 

 

 

3

3

3

Filosofie

 

 

 

2

3

3

Tekenen/Kunstvak

2

2

1

2

3

3

Bedrijfseconomie

 

 

 

2

3

3

Chinees

 

2

2

2

2

2

Muziek

2

1

 

 

 

 

Lichamelijke Opvoeding

3

2

2

2

2

1

Mentorles

1

1

1

 

 

 

OWG

0,4

0,6

0,6

 

 

 

 

2.3 Profielkeuze
De leerlingen van klas 3 krijgen in de mentorles en tijdens de profielkeuzedag voorlichting over het programma in de bovenbouw en de keuzemogelijkheden. Zij kiezen een profiel plus een klassieke taal en minimaal één extra vak. De decaan organiseert een voorlichtingsavond voor ouders waar informatie verstrekt wordt over de profielkeuze.

 

2.4 Toetsing en rapportage
Het cursusjaar is verdeeld in vijf perioden. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek; de data van deze toetsweken vindt u in de agenda op de website.

Cijfers klas 1 t/m 3
Het toetsprogramma ligt voor alle vakken vast in het Programma van Toetsen en Opdrachten (PTO) dat aan alle leerlingen aan het begin van de periode bekend wordt gemaakt via Classroom.

Na iedere periode ontvangen de leerlingen en de ouders een cijferrapportage. Op basis hiervan wordt het jaarcijfer per vak vastgesteld. Bij de berekening van het jaarcijfer tellen alle periodecijfers even zwaar mee. Het jaarcijfer wordt uitgedrukt in hele getallen. Voor de afronding geldt de volgende regel: als het gewogen gemiddelde tussen x,3 en x,7 ligt, beslist de docent over de afronding. In alle andere gevallen wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal.

Op grond van de jaarcijfers oordeelt de docentenvergadering of een leerling kan worden bevorderd.

Om bevorderd te worden dient een leerling te voldoen aan de bevorderingsnormen zoals vermeld in de tabel. Om voor bevordering naar het natuurprofiel (klas 4)  in aanmerking te komen dient een leerling minimaal 20 punten te hebben voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Voor een natuurprofiel zonder natuurkunde moet de leerling minstens 13 punten halen voor wiskunde en scheikunde. Het gaat om de afgeronde eindcijfers op de definitieve eindlijst. Er is geen mogelijkheid om een cijfer via een herexamen te herkansen. Leerlingen die bevorderd kunnen worden, maar niet aan deze norm voldoen, bevorderen we naar het maatschappijprofiel.

In klas 3 dienen leerlingen voor de twee Klassieke Talen minimaal 11 punten te halen. Als zij niet aan deze eis voldoen, hebben zij automatisch een herexamen in de laatste week van het schooljaar om hun deficit voor één van de vakken weg te werken.

Cijfers klas 4 t/m 6
De regels voor beoordeling en bevordering staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van elk der drie klassen. Het PTA vindt u op de website. Strikt formeel is het PTA van klas 4 voor de meeste vakken een PTO. Na iedere periode ontvangen de leerlingen en de ouders een cijferrapportage. Op basis van deze cijfers en andere beoordelingen wordt het overgangsrapport vastgesteld.

Na iedere periode ontvangen de leerlingen en de ouders een cijferrapportage. Op basis van deze cijfers en andere beoordelingen wordt het overgangsrapport vastgesteld.

 

2.5 Bevordering 2021-2022
Bevordering met een 3 (of lager cijfer) voor enig vak is niet mogelijk. Een cijfer lager dan 6 voor een examenvak geeft verliespunten: een 5 één verliespunt, een 4 twee verliespunten. Onderstaande tabel geldt voor de klassen 1 t/m 4.

Verliespunten binnen

 examenvakken

0

1

2

3

4

4

>4

gemiddelde van

de examenvakken

 

 

 

 

6

<6

 

Overgang 1 > 2

Overgang 2 > 3

Overgang 3 > 4

Overgang 4 > 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

-

-

-

-

-

Bevorderd: +­     
Bespreken: x
Niet bevorderd: -

 

Taken
Een taak bestaat uit het inhalen/herhalen van een deel van de stof van een vak van het afgelopen jaar. De omvang is zodanig, dat een week flink werken de leerling de gewenste basis kan verschaffen. De taak wordt gemaakt in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Deelname aan deze taakweek is verplicht voor de overgang naar het volgend leerjaar.

 

Herexamen
Als een leerling niet zonder meer bevorderd kan worden, is de leerling “in bespreking”. Bespreking kan leiden tot de beslissing ‘bevorderd’ of ‘niet bevorderd’. Ook kan de vergadering besluiten de beslissing uit te stellen door middel van een herexamen.

Een herexamen is een examen over de stof van minimaal een of twee perioden van een vak. De leerling bereidt zich in de laatste week van het schooljaar voor op het herexamen. Het examen wordt afgenomen op de laatste dag van de cursus en beoordeeld door twee docenten. Voor het herexamen dient de leerling minimaal een 5,5 te halen. Een herexamen kan niet herkanst worden. Alleen bij de overgang naar klas 6 wordt het resultaat van het herexamen meegenomen in het jaarcijfer.

 

Cijfers niet-examenvakken
1. Een onvoldoende levert altijd een taak op.
2. In de klassen 1, 2 en 3 levert het gemiddelde van de eindcijfers voor de niet-examenvakken compensatiepunten op (gemiddeld 7: één compensatiepunt; gemiddeld 8: twee compensatiepunten, enz.).

 

Doubleren
Leerlingen die doubleren hebben het recht om het schooljaar op Sorghvliet over te doen, tenzij de docentenvergadering moverende redenen heeft om dat recht niet toe te kennen. In klas 1 kan de docentenvergadering een leerling bindend adviseren niet terug te keren na doubleren. Doubleren in opeenvolgende schooljaren of twee keer in hetzelfde schooljaar is niet toegestaan. Het advies van de docentenvergadering is bindend. Regels omtrent doubleren staan ook vermeld in het Leerlingenstatuut.

Procedure rond het slot van de cursus 2020-2021:

 1. Op dinsdag 28 juni 2022 krijgen de leerlingen hun toetsen terug van de mentor en controleren zij hun cijferlijst van periode 1 t/m 5.

 2. Wanneer ouders wensen dat de vergadering op de hoogte is van bepaalde gegevens over hun kind, dan kunnen zij deze gegevens uiterlijk dinsdag 28 juni 2022, 15.00 uur  per mail aan de mentor van de leerling verstrekken. Wij gaan ervan uit dat door deze maatregel alle relevante informatie over een leerling ter vergadering beschikbaar is.

 3. In de dagen na 28 juni vergaderen de docenten over de overgang van alle leerlingen. Uiterlijk de avond na die vergadering maakt de mentor aan leerlingen die niet bevorderd zijn of herexamen moeten doen, bekend wat de uitslag van de vergadering is.

 4. Leerlingen met een herexamen of een taak dienen zich op maandag 4 juli 2022 op school te melden voor het inhaalprogramma. Dit programma is verplicht.

3. Kwaliteit

Kwaliteitsbeleidsplan
Sorghvliet kent al enige jaren een uitgebalanceerd systeem van kwaliteitsbeoordeling met leerlingenenquêtes, ouderenquêtes, docentenenquêtes, resultaatcontroles en coaching. De  systematiek achter ons kwaliteitsbeleidsplan is verwoord in het Kwaliteitsbeleidsplan, dat te vinden is op onze site.


Verantwoording aan de inspectie van het onderwijs
Kwaliteit betekent voor ons onder andere dat wij iedere leerling bij wie dit maar enigszins mogelijk is naar een succesvolle afsluiting van de schoolcarrière leiden. Ons hoge rendement betekent dat we hierin slagen. De resultaten die we kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden, zijn van het schooljaar 2019-2020. Van het schooljaar 2020-2021 hebben we alleen nog eigen gegevens. Die worden over het algemeen in de toekomst positief bijgesteld: leerlingen die van onze 1e klas doorstromen naar een 2-vwo op een andere school worden bijvoorbeeld niet als doubleurs gezien door de inspectie.

De resultaten van het afgelopen schooljaar laten zich vatten in onderstaande tabel. Hieronder maken we de percentages concreet met absolute aantallen.

De inspectie maakt gebruik van een aantal indicatoren om het succes van een school te meten. Een drietal van die indicatoren bespreken we hier. Zo meet de onderbouwsnelheid de mate waarin de leerlingen van klas 1 en 2 doorstromen naar het volgend leerjaar.

In het afgelopen schooljaar gingen van de 140 eersteklassers er 137 door naar klas 2 op onze school. Drie leerlingen verlieten de school en één leerling doubleerde. Minstens 96,4% van de leerlingen is dus over. In het schooljaar 2019-2020 was dit percentage 95,7%, maar na correctie door de inspectie 99,3%.

Van de 138 leerlingen uit klas 2 zijn er het afgelopen schooljaar 6 naar een andere school gegaan. Vijf leerlingen doubleerden, dus vooralsnog is 91,3% van de leerlingen over naar het volgende leerjaar. In het schooljaar 2019-2020 was dat percentage voor correctie 90,0% en uiteindelijk na correctie 96,2%. De norm die de Onderwijsinspectie oplegt over de doorstroom op een school als de onze, ligt 2,56 procentpunt lager. In absolute aantallen betekent dat, dat we in de onderbouw er 7 leerlingen meer bevorderen dan de inspectie als norm stelt.

In het afgelopen schooljaar zijn van de 117 leerlingen van klas 3 er 110 bevorderd naar klas 4. Zeven leerlingen verlieten de school. In klas 4 werden 134 van de 131 leerlingen bevorderd, doubleerden 2 leerlingen en verlieten 5 leerlingen de school. Belangrijke extra informatie is dat 4 van die 5 leerlingen de school verlieten om naar World College te gaan, in verschillende plaatsen. Klas 5 begon met 133 leerlingen, waarvan er 122 bevorderd werden naar klas 6, 6 leerlingen doubleerden en 5 leerlingen de school verlieten. Klas 6 had een slagingspercentage van 93,3%. Van de zeven gezakten keren vijf leerlingen terug, 2 leerlingen proberen op een andere manier hun diploma alsnog te halen.

De onderwijsinspectie stelt ook normen voor de bovenbouw, wederom een jaar na dato, dus voor het schooljaar 2019-2020. Zij stelt dat een school van ons type een gemiddelde doorstroom moet hebben van 81,25%. Bij ons was dat in het schooljaar 2019-2020 maar liefst 13 procentpunt hoger, namelijk 94,27%. De inspectie gaat ook hier uit van een driejaarlijks gemiddelde. In het schooljaar 2019-2020 werd 95,85% van de bovenbouwleerlingen bevorderd, dus meer dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

Critici zullen zeggen dat dat met name het gevolg is van een lichter bevorderingsbeleid door corona. En dat klopt deels: het hoge resultaat van het vorige schooljaar wordt veroorzaakt door de 100% geslaagden in klas 6. Zonder die groep ligt het percentage op 92,9%, terwijl afgelopen jaar 93,4% van de bovenbouwers is bevorderd. We kunnen dus ook stellen dat ondanks corona onze leerlingen niet minder vaak bevorderd worden.

Plusprogramma
Zestien van onze leerlingen deden, veelal in het plusprogramma, alvast examen in een extra vak. Tien vijfdeklassers deden alvast examen wiskunde D, twee vijfdeklassers deden examen Duits en één vijfdeklasser deed alvast examen Wiskunde A. Drie vierdeklassers deden alvast examen Filosofie. Zestien leerlingen volgden naast hun reguliere programma vijf jaar lang Chinees en deden daar ook examen in.


Zonder diploma van school
Sorghvliet is verplicht te melden hoeveel leerlingen de school hebben verlaten zonder diploma. Voor een categoraal gymnasium is dat een bijzondere verplichting: veel van de leerlingen die bij ons van school gaan, stoppen met het volgen van een gymnasiumopleiding, maar gaan wel door op een VWO-school. Andere scholen vangen leerlingen die een dergelijke overstap maken ‘gewoon’ binnen de eigen schoolmuren op en hoeven deze leerlingen derhalve niet te vermelden in de schoolgids, terwijl de situatie eigenlijk hetzelfde is.

Tot aan het eind van het schooljaar 2020-2021 hebben 24 niet-examenleerlingen de school verlaten zonder diploma; inclusief de gezakte examenleerlingen gaat het om 26 leerlingen (3,40%). In de eerste klas waren dat er 3, in de tweede en de derde klas waren dat er 6. De bovenbouw: 5 leerlingen in klas 4, 4 leerlingen in klas 5 en 2 leerlingen in klas 6.

Van de 24 niet-examenleerlingen gaan 4 leerlingen op een HAVO-school verder. Vijf leerlingen doubleren op een VWO, terwijl 10 leerlingen besloten het gymnasium te verlaten, maar wel overgingen naar het volgende leerjaar op een ander VWO. Alle schoolverlaters in klas 4 vertrokken naar een vestiging van het UWC. Eén leerling is verhuisd.


Inspectiebezoek
De inspectie van het Onderwijs heeft in het kader van het regulier bestuursonderzoek op 5 en 7 juni 2018 de school bezocht. Op basis van het verantwoorde beleid en de naleving van dit beleid in de school heeft Sorgvliet de kwalificatie ‘goed’ ontvangen.


Verantwoording resultaten
Sorghvliet verantwoordt de resultaten op de site ‘Scholen op de kaart’. U vindt deze informatie hier.

4. Organisatie

4.1 Algemeen Bestuur
Sorghvliet is opgericht door de ‘Vereniging Het ‘s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium’. Tot aan 2019 was het curatorium van deze vereniging, waarbij ‘Sorghvliet’ als naam werd toegevoegd, het bestuur van de school. Vanwege veranderende wetgeving moest de organisatiestructuur van de school gewijzigd worden.

Gekozen is voor een one-tier-model, waarin de rector als dagelijks bestuurder lid is van het algemeen bestuur van de school waarin de leden van het curatorium plaatsnemen. Het algemeen bestuur treedt op als toezichthouder, terwijl de rector de dagelijkse leiding heeft over de school. Met deze organisatievorm voldoet (het bestuur van) Sorghvliet aan de eisen die de VO-Raad in de Code Goed Bestuur aan de school stelt.

Op de rector-bestuurder na (die geen lid kan zijn van de vereniging), is het Algemeen Bestuur tevens het bestuur van de ‘Vereniging Het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet’ waarvan ouders en verzorgers van leerlingen lid kunnen zijn. De grondslag van de vereniging luidt: ‘De vereniging laat zich in al haar arbeid inspireren door op de christelijke traditie gebaseerde normen en waarden.’

De samenstelling van het Algemeen Bestuur  is in het schooljaar 2021-2022 als volgt:
mw. drs. K.H.C. van der Meer-Snakenborg, voorzitter
mw. mr. J. J. van Harinxma thoe Slooten-Willemsen, secretaris
dhr. drs. J. J. H. Meys
dhr. mr. F. Th. P. van Voorst
mw. ds. A. Brabander-Schuytvlot

Ouders van leerlingen die lid willen worden van de Vereniging kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris, via het algemene mailadres van school.

     
4.2 Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit acht leden die de diverse geledingen vertegenwoordigen: twee ouders, twee leerlingen en vier medewerkers. Alle geledingen hebben via de MR inspraak in het beleid zoals dat door het curatorium wordt gevoerd. Brieven aan de MR kan men richten aan de secretaris van de MR, dhr. R. van den Boogaart Msc (Bg@gymnasium-sorghvliet.nl).


4.3 Leerlingenraad en leerlingenbestuur
Sorghvliet heeft een actieve leerlingenraad. Deze bespreekt verschillende (beleidsmatige) schoolzaken en adviseert de schoolleiding hierover. De leerlingenraad bestaat uit een groep van minimaal twaalf leerlingen; twee vertegenwoordigers uit elk leerjaar. De voorzitter van de leerlingenraad is afkomstig uit klas 5. Daarnaast vormen twee leerlingen uit de raad (de voorzitter en de oud-voorzitter) de leerlingengeleding van de MR. De leerlingenraad komt gemiddeld elke twee weken bij elkaar en vergadert dan over onderwerpen als huiswerk/studieplanners, de toetsweek en bijvoorbeeld autonomie en keuzevrijheid voor leerlingen.

De school kent ook een leerlingenbestuur. Dit wordt gevormd door leerlingen uit klas 5 en ondersteund door twee docenten. Dit bestuur organiseert veelal buitenschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien en schoolfeesten.

 

4.4 Oudercommissie
De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van alle leerlingen en onderhoudt regelmatig contact met de schoolleiding en andere geledingen. De klassenouders vormen een subcommissie van de oudercommissie; zij stimuleren de informatie-uitwisseling tussen ouders, mentoren, leraren en schoolleiding en tussen de ouders van hun klas. De samenstelling van de oudercommissie wordt via de website bekend gemaakt.

U kunt via de administratie van de school contact zoeken met de oudercommissie.

5. Begeleiding en zorg

5.1 Klassenmentor
De klassen 1 tot en met 3 hebben een klassenmentor.  Zij hebben een mentoruur op het rooster staan. In klas 1 wordt daarin veel aandacht besteed aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, aan de sfeer in de klas, het gebruik van de Plenda-agenda en verschillende studievaardigheden. Ook in de tweede klas is er aandacht voor de aanpak van het huiswerk, studiehouding en de omgang met elkaar. In de derde en vierde klas besteden mentoren en leerlingen vooral tijd aan gesprekken over profielkeuze, studievoortgang en studieplanning.

In klas 4, 5 en 6 hebben de leerlingen vijf of zes mentoren per jaarlaag. In alle klassen geldt dat de mentor zo nodig steun biedt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt is.

De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding berust bij de afdelingsleider van het leerjaar, die contact onderhoudt met leerlingen, mentoren, decaan en ouders. De afdelingsleider wordt ondersteund door een hoofdmentor.

In het geval van pesten kent Sorghvliet leerlingbemiddeling. Een groepje leerlingen dat zich hiervoor aanmeldt, krijgt een opleiding bij HCO (Haags Centrum Onderwijsbegeleiding) om deze taak te kunnen vervullen. De afdelingsleiders kunnen deze leerlingen inzetten. Indien nodig wordt hierbij ook de zorgcoördinator, die ook in de functie van vertrouwenspersoon functioneert als pestcoördinator betrokken. Het pestprotocol is te vinden op onze website en op de drive bij het leerjaar van uw kind.

 

5.2 Samenwerkingsverbanden
Sorghvliet is aangesloten bij de Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Zuid-Holland West. Een aantal malen per jaar komen de schoolleiders van de vwo-scholen bij elkaar voor overleg. De zorgcoördinator kan voor overleg over leerlingen die extra zorg behoeven advies inwinnen bij de consulent van het SMW.
Het overleg over aanmelding en de warme overdracht van achtstegroepers verloopt via BOVO. (basisonderwijs-voortgezet onderwijs). Het schoolondersteuningsprofiel waarin de basis- en extra zorg wordt besproken, staat op de website van de school.

 

5.3 Gymnasium plus
Voor meer begaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid  extra uitdaging te krijgen. Zo kunnen leerlingen al in de onderbouw deelnemen aan de Wiskunde Plus Klas, waardoor leerlingen vervroegd aan het vak wiskunde D kunnen beginnen. Verder kunnen zij kiezen voor het het volgen van het vak Chinees, of voor het volgen van filosofie, bedrijfseconomie of kunst in de bovenbouw. De leerlingen doen uiteindelijk vervroegd examen in het gekozen vak.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen kiezen voor extra vakken en programma’s aan universiteiten en kunnen op school deelnemen aan kortere of langere leergangen in verscheidene onderwerpen.

In klas 4, 5 en 6 kunnen leerlingen deelnemen aan het Honours Programma. Dit programma stelt bovenbouwers in de gelegenheid een eigen onderzoek of project uit te voeren. Het initiatief voor het onderzoek of project komt van de leerlingen zelf; vanuit school houden begeleiders het proces in de gaten.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich bovendien opgeven om (tegen betaling) bijles te geven aan leerlingen die extra ondersteuning voor een bepaald vak nodig hebben.

 

5.4 Decanaat
De decaan begeleidt leerlingen bij hun profielkeuze en geeft inlichtingen omtrent de mogelijkheden van verdere studie en de eisen die de vervolgopleidingen stellen. Ook het geven van informatie over nieuwe studierichtingen, studie in het buitenland, testen voor studie- of beroepskeuze, aanvragen studiebeurzen e.d. behoort tot de taken van de decaan. In de derde klas worden speciale keuzebegeleidingslessen gegeven in verband met de profielkeuze. Sommige universiteiten bieden speciale programma’s voor talentvolle leerlingen. Deze leerlingen krijgen van de school de gelegenheid om deze programma’s te volgen, vaak een dagdeel in de week.

Leerlingen die in het buitenland willen studeren, kunnen hierover contact opnemen met hun decaan. De decaan voor de klassen 3 en 4 is mw. Van Welzen (Wz); mevrouw Rackwitz (Ra) is de decaan van de klassen 5 en 6.

 

5.5 Begeleider Special Educational Needs
De school heeft een begeleider voor special educational needs in dienst die leerlingen onder andere hulp biedt bij problemen met spelling en begrijpend lezen. Mevrouw A. de Boer is via de mail te bereiken. Haar afkorting is Db.

 

5.6 Opvanguren
Uitgangspunt is dat de lessen van het tweede tot en met het vijfde uur altijd doorgang vinden. Bij absentie van een docent wordt de klas in principe opgevangen door een andere docent: de klas dient dan zelfstandig verder te werken aan het betreffende vak, ofwel andere studiewerkzaamheden te verrichten. Voor de bovenbouw geldt dat leerlingen voor wie op een bepaald uur geen les ingeroosterd staat naar de studieruimte gaan, waar ze zich zelfstandig aan hun schoolwerk wijden.

 

5.7 Verzuimbeleid
Verzuimregistratie Sorghvliet

 1. Bij ziekte of absentie door afspraken bij artsen enz dienen de ouders de absentie tijdig via de mail door te geven aan de absentenregistratie. Leerlingen die ziek zijn, dienen dagelijks te worden afgemeld.

 2. Bij speciale schoolactiviteiten die niet een hele klas of jaarlaag betreffen, dienen de organisatoren de deelnemende leerlingen tijdig te melden bij de absentenregistratie.
 3. Docenten melden elk lesuur de absenties in hun klas in de klassenlijst van Magister;  de dan al bekende absenten zijn op dat moment al in het systeem gemeld.

 4. Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet de leerling zich melden bij een afdelingsleider of de verzuimcoördinator;

 5. Gedurende de dag loopt de verzuimcoördinator alle ongeoorloofde absenten na en laat de spijbelaarsweten, dat zij zich diezelfde dag om 15.30 uur bij hem melden om de gespijbelde uren in te halen.

 6. Bij buitenschoolse activiteiten verzorgen we presentielijsten voor de collega’s die de activiteiten begeleiden.

 

Beleid omtrent ongeoorloofd verzuim
Leerlingen die spijbelen halen de tijd die zij gespijbeld hebben dubbel in. In de praktijk betekent dit, dat zij de volgende dag tot 17.00 uur onder begeleiding moeten werken in lokaal 07. Leerlingen die te vaak spijbelen, worden hierop aangesproken door de mentor. Omdat schoolleiders met enige regelmaat aan het einde van de middag naar huis bellen, is dit dan ook bij ouders bekend. De mentor heeft hierover ook contact met het thuisfront.

Als het spijbelen verder geen enkele oorzaak heeft, houdt Sorghvliet de leerplichtregels aan voor het melden van het verzuim bij het verzuimloket. Leerlingen die een psycho-somatische reden hebben voor het spijbelen zijn bekend in het interne zorgoverleg.

 

Beleid omtrent geoorloofd verzuim
In voorkomende gevallen kan een ouder voor zijn of haar kind bijzonder verlof aanvragen. In de regel beslist de afdelingsleider over de toekenning van dit verlof. Bij twijfel is er altijd contact met de Dienst Leerplichtzaken van de gemeente waarin kind en ouders wonen.

 

Beleid omtrent te laat komen
Leerlingen die te laat komen, dienen zich te melden bij onze verzuimcoördinator. Er is dagelijks een lid van de schoolleiding belast met het toezicht op de te-laat-komers.

Op Sorghvliet is het toegestaan om één keer zonder reden te laat te komen; bij de tweede keer moet de leerling zich de volgende dag om 8 uur melden. De verzuimcoördinator laat de ouders weten dat hun kind te vaak te laat is. Hierna volgt een gesprek met de afdelingsleider en de leerling/ouders. Sorgvliet hanteert de 3-6-9-regel van de Dienst Leerplichtzaken. Kort gezegd betekent dit dat leerlingen die meer dan 9 keer te laat komen, gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

 

5.8 Schoolarts
De schoolarts is bereikbaar bij het centrum voor Jeugdgezondheidszorg, Scheveningseweg 56, 2517 KW Den Haag, tel. 75266115.9 Zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werk
De zorgcoördinator van de school begeleidt leerlingen met persoonlijke problemen. In overleg wordt een leerling doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker die één dag per week op school aanwezig is.

 

5.10 Vertrouwensinspecteur
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113 111 (lokaal tarief).


5.11 Klachtenregeling en klachtencommissie
Op Sorghvliet is het een goede gewoonte een klacht eerst te bespreken met de direct betrokkenen. Het eerste aanspreekpunt is de docent, waarna de mentor aangesproken kan worden. De mentor bespreekt een serieuze klacht met de afdelingsleider die de klacht inbrengt in het schoolleidersoverleg. Als de klacht voor ouders niet naar tevredenheid afgehandeld is, kunnen zij zich vervoegen bij de klachtencommissie.

Sorghvliet is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE van Verus, Postbus 381, 3440 AJ Woerden. De klachtenregeling is op aanvraag beschikbaar ter inzage.

6. Financiƫn

6.1 Boeken
Sorghvliet heeft voor alle leerjaren een boekenfonds. De overheid vergoedt deze boeken; u krijgt daar dus geen rekening voor. We verwachten dat alle leerlingen voorzichtig met hun boeken omgaan. Aan het eind van de cursus leveren de leerlingen hun boeken weer in. Als boeken aantoonbaar beschadigd zijn of niet meer in het bezit van de leerling dan krijgen de ouders hiervoor een rekening.


6.2 Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. De lessen die wij geven worden immers door het rijk bekostigd. Iedereen kan de lessen aan onze school volgen, of de ouderbijdrage nu wel of niet betaald wordt.

In 2019 werd door ouders van Sorghvliet bijna €220.000 betaald aan ouderbijdragen. Dit geld werd besteed aan reproductiekosten (€15.000), kosten ICT (€50.000), mogelijk maken van het volgen van achtste en negende vakken (€50.000), extra kosten reizen en excursies (€15.000), kosten extra schoolactiviteiten zoals toneel, sport- & cultuurdagen (€50.000), kosten extra leermiddelen (€10.000), kosten administratieve systemen (€10.000), kosten extra onderhoud, verbouwingen (€20.000).

Wanneer het voor u om financiële redenen niet mogelijk is de ouderbijdrage te voldoen, dan kunt u contact opnemen met mw. Hagoort.

Wanneer u ervoor kiest de bijdrage niet te betalen, dan zult u voor een aantal zaken apart een rekening ontvangen: het betreft dan kosten die wij voor uw kind maken. De ouderbijdrage wordt indien nodig geïndiceerd; beslissingen daaromtrent worden genomen door het Algemeen Bestuur en de oudergeleding van de MR.

Tabel ouderbijdrage

Bruto inkomen

1 kind op school

2 kinderen

3 kinderen

0 – 15.000

65

95

105

15 – 25.000

180

300

400

25 – 40.000

230

380

500

40 – 55.000

260

450

580

55 – 70.000

290

500

640

70 – 90.000

330

580

740

90 – 110.000

370

650

820

110.000 of hoger

410

720

880


6.3 Kosten per leerjaar
Door de maatregelen rond het coronavirus gaat een deel van de jaarlijks geplande excursies niet door. Het is nog niet bekend of voor deze excursies een ander moment in het schooljaar wordt gezocht. De kosten die hieronder staan vermeld, waren de kosten voor het schooljaar 2019-2020. U kunt ze gebruiken als richtlijn.

Een overzicht (wijzigingen voorbehouden):

 • Klas 1: brugklaskamp  € 90 ; excursie Blijdorp  € 20
 • Klas 3: survival € 205; excursie Ieper € 35
 • Klas 4: reis € 250 tot 300 (onder voorbehoud); excursie Amsterdam € 30
 • Klas 5: Rome € 800; voor biologen: waddenexcursie € 160; facultatieve taalexamens: € 100 tot 230
 • Klas 6: Zesdeklasdag € 20;  biologie-excursie  € 25,00
 • Vervanging gym t-shirt: € 12,50
 • Vervanging lockerpasje/lockersleutel: € 10,00
 • Gymnasium plus: € 150 (Chinees)


6.4 Rekeningnummers
Voor de vrijwillige ouderbijdrage:

IBAN: NL38 RABO 0123769043   ten name van Christelijk  Gymnasium Sorghvliet te Den Haag.

Voor reizen en excursies en andere activiteiten:
IBAN: NL54INGB0000039303 ten name van ‘Vereniging het s-Gravenhaags Chr Gymnasium’te Den Haag.


6.5 Tegemoetkoming kosten en studiefinanciering
Informatie over tegemoetkoming in de studiekosten voor scholieren kunt u vinden op www.duo.nl. Op deze website kunt u ook de studiefinanciering aanvragen als uw kind gaat studeren.

Op Sorghvliet kennen wij een Rome-spaarplan. Dit stelt ouders in staat gedurende vier schooljaren te sparen voor de Romereis die in klas 5 op het programma staat.

Voor ouders met een Ooievaarspas treft de school een aparte regeling. Informatie daarover is te verkrijgen bij mevrouw Hagoort (ht@...). 

7. Schoolregels

Op Sorghvliet kennen we natuurlijk schoolregels. Die zijn te vinden in het leerlingenstatuut, dat op de website staat. Als u hier klikt, komt u bij het leerlingenstatuut terecht.