begeleiding en zorg

mentoren

De mentor is de vertrouwenspersoon van een leerling. Hij of zij begeleidt de leerlingen gedurende het leerjaar. Een leerling praat met de mentor over cijfers, de sfeer in de klas, moeilijkheden bij het maken van huiswerk enz. De mentor heeft dikwijls contact met de afdelingsleider. Als een leerling bijvoorbeeld ondersteuning nodig heeft, bij het maken van huiswerk of qua zorg, dan regelt de afdelingsleider dit, natuurlijk in overleg met de ouders.

De klassen 1 tot en met 3 hebben een klassenmentor.  Zij hebben een mentoruur op het rooster staan. In klas 1 wordt daarin veel aandacht besteed aan de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, aan de sfeer in de klas, het gebruik van de agenda en verschillende studievaardigheden. Ook in de tweede klas is er aandacht voor de aanpak van het huiswerk, studiehouding en de omgang met elkaar. In de derde klas besteden mentoren en leerlingen vooral tijd aan gesprekken over profielkeuze, studievoortgang en studieplanning. Verder is er in de mentoruren een programma over persoonlijke ontwikkeling en over de vraag hoe je jezelf verhoudt tot groepen. 

Behalve een mentor krijgen de leerlingen uit klas 1 en klas 2 per klas ook ondersteuning van twee vijfdeklassers die als hulpmentoren optreden. Het is voor eersteklassers heel vertrouwd als zij op hun nieuwe school al wat ‘grote' leerlingen kennen. De hulpmentoren van klas 1 gaan mee op werkweek. Verder vervullen de hulpmentoren in klas 1 en 2 een rol bij excursies  en zijn te gast op de klassenuitjes.

decanaat

Op school zijn er twee decanen. De decaan voor klas 3 en 4 begeleidt leerlingen op weg naar hun profielkeuze en later bij de eerste oriëntatie op een vervolgstudie. Er zijn in klas 3 lessen over de profielkeuze, er is een speeddate-avond waarop leerlingen kennismaken met allerlei beroepen en de decaan organiseert de profielkeuzedag en -avond waarop alle betrokkenen uitgebreid geïnformeerd worden. De decaan van klas 5 en 6 ondersteunt leerlingen bij de keuze voor een vervolgstudie. De studie- en beroepenmarkt speelt daarbij een belangrijke rol. Leerlingen kunnen op die avond studenten en professionals in allerlei sectoren kritisch bevragen. Leerlingen kunnen altijd een afspraak maken met hun decaan. 

bijlesbureau 

Sorghvliet heeft al jaren een succesvol bijlesbureau. Leerlingen geven hun medeleerlingen bijles. Er is een site waar leerlingen een 'studiebuddy' kunnen vinden. Sorghvliet Bijlesbureau

leerlingbemiddeling

In het geval van pesten kent Sorghvliet leerlingbemiddeling. Een groepje leerlingen dat zich hiervoor aanmeldt, krijgt een opleiding bij HCO (Haags Centrum Onderwijsbegeleiding) om deze taak te kunnen vervullen. De afdelingsleiders kunnen deze leerlingen inzetten. Indien nodig wordt hierbij ook de zorgcoördinator, die ook in de functie van vertrouwenspersoon functioneert als pestcoördinator betrokken.

vertrouwenspersonen en zorgcoördinator

Mocht een leerling problemen hebben die hij liever niet met de mentor bespreekt, dan kan de leerling hiermee terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen van de school. Eén van deze vertrouwenspersonen is tevens zorgcoördinator. Een zorgcoördinator is degene die zorgt voor externe hulp voor een leerling. Zo kan hij bijvoorbeeld doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker die één dag per week in school aanwezig is. De namen van de vertrouwenspersonen staan vermeld in de schoolgids. Bij pestgedrag hanteren we het pestprotocol

dyslexie

Als is vastgesteld dat een leerling dyslectisch is, dan heeft deze leerling recht op ondersteuning bij het maken van toetsen. Hij zit tijdens de toetsweek in een aparte ruimte en krijgt indien nodig extra tijd. Tevens hebben wij een dyslexiecoach. Deze kan hulp bieden bijvoorbeeld door het leren werken met een speciaal computerprogramma: ‘Kurzweil'.