organisatie

Sorghvliet is bestuurlijk geheel onafhankelijk. Hiervoor is in het verleden bewust gekozen aangezien het bestuurlijk eenpitten de beste garantie vormt voor het in stand houden van het categoriale gymnasium. Te veel gymnasia zijn na bestuursfusie opgegaan in grote scholengemeenschappen. 

De bestuurlijke zelfstandigheid zorgt ervoor dat we op personele exploitatie kunnen besparen doordat buiten- of bovenschoolse managers op Sorghvliet niet bestaan. 

raad van toezicht
Onze rector is als dagelijks bestuurder lid van het algemeen bestuur van de school. Het algemeen bestuur treedt op als toezichthouder, terwijl de rector de dagelijkse leiding heeft over de school.

Het algemeen bestuur is tevens het bestuur van de ‘Vereniging Het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet’ waarvan ouders en verzorgers van leerlingen lid kunnen zijn. De grondslag van de vereniging luidt: ‘De vereniging laat zich in al haar arbeid inspireren door op de christelijke traditie gebaseerde normen en waarden.’ 

De samenstelling van het algemeen bestuur is in het schooljaar 2021-2022 als volgt:

 • mw. drs. K. H. C. van der Meer-Snakenborg, voorzitter
 • mw. mr. J. J. van Harinxma thoe Slooten-Willemsen, secretaris
 • dhr. mr. F. Th. P. van Voorst, lid
 • dhr. drs. J. J. H. Meys, lid
 • mw. ds. A. Brabander-Schuytvlot, lid

Ouders van leerlingen die lid willen worden van de Vereniging kunnen dit kenbaar maken aan de 
secretaris, via het algemene mailadres van school.

schoolleiding
De dagelijkse leiding van de school is in handen van

 • dhr. drs. S. Zuiderwijk, rector-bestuurder     
 • mw. drs. J. A. E. Hagoort-Bink, conrector, aanmelding nieuwe leerlingen 
 • mw. drs. M. W. S. Welten, afdelingsleider klas 1 en 2 
 • dhr. X. M. Beute ME, afdelingsleider klas 3 en 4      
 • mw. drs. M. R. Hulshof, afdelingsleider klas 5 en 6 

medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit acht leden die de diverse geledingen vertegenwoordigen: twee ouders, twee leerlingen en vier medewerkers. Alle geledingen hebben via de MR inspraak in het beleid. Brieven aan de MR kan men richten aan de voorzitter van de MR, dhr. R. van den Boogaart Msc (Bg).

leerlingenraad en leerlingenbestuur
Sorghvliet heeft een actieve leerlingenraad. Deze bespreekt verschillende (beleidsmatige) schoolzaken en adviseert de schoolleiding hierover. De leerlingenraad bestaat uit een groep van minimaal twaalf leerlingen; twee vertegenwoordigers uit elk leerjaar. De voorzitter van de leerlingenraad is afkomstig uit klas 5. Daarnaast vormen twee leerlingen uit de raad (ook uit klas 5) de leerlingengeleding van de MR. De leerlingenraad komt gemiddeld elke twee weken bij elkaar en vergadert dan over onderwerpen als huiswerk/studieplanners, de toetsweek en bijvoorbeeld autonomie en keuzevrijheid voor leerlingen. 
De school kent ook een leerlingenbestuur. Dit wordt gevormd door leerlingen uit klas 5 en ondersteund door twee docenten. Dit bestuur organiseert veelal buitenschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien en schoolfeesten. 

oudercommissie
De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van alle leerlingen en onderhoudt regelmatig contact met de schoolleiding en andere geledingen. De klassenouders vormen een subcommissie van de oudercommissie; zij stimuleren de informatie-uitwisseling tussen ouders, mentoren, leraren en schoolleiding en tussen de ouders van hun klas. 

De oudercommissie streeft ernaar het contact en de communicatie tussen de ouders onderling en tussen de ouders en de school zo soepel mogelijk te laten verlopen. De leden vergaderen een keer in de zes weken op school in aanwezigheid van de schoolleiding. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde die voor ouders en leerlingen van belang zijn. Dit kan variëren van beleidsvoornemens tot rapportbesprekingen en van maatschappelijke stages tot accuraat gebruik van Magister. Onze overige activiteiten bestaan onder andere uit:
- vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
- organisatie bijeenkomsten voor de klassenouders
- houden van jaarlijkse ouderenquête
- organisatie jaarlijkse thema-avond voor ouders op school
- organisatie van het innemen van de boeken van het Boekenfonds
- overleg met het algemeen bestuur.
De oudercommissie bestaat dit jaar (2021-2022) uit:

 • mw. drs. M. M. Howard, secretaris en lid MR 
 • dhr. drs. F. J. van Harten, lid
 • mw. drs. B. van Beijma, lid
 • dhr. drs. R. Lyppens, lid
 • mw. mr. M. van Wijngaarden, lid en contact ouders
 • dhr. ir. J. W. Siekman MBA

De oudercommissie is bereikbaar via de administratie (administratie@gymnasium-sorghvliet.nl).